Grøn Ordning ("vindmøllepenge") - 2. ansøgningsrunde 


Skive Kommune har på baggrund af konkrete projektforslag mulighed for at søge midler hjem fra det statslige energinet.dk. Beløbet, der kan søges om, er udregnet på baggrund af, hvor meget vindkraft kommunen har opsat siden 2008. Helt nøjagtigt, gives der 88.000 kr. pr. MW vindkraft opstillet og tilsluttet el-nettet siden 2008. Hensigten med tilskudsordningen i VE-loven er, at fremme accepten af udbygning af vedvarende energi på land.

Midler til rådighed for de enkelte lokalområder er fordelt således: 

  • Bajlum/Vium: 343.241 kr.
  • Lindum: 175.000 kr. 
  • Åsted: 231.731 kr.
  • Krejbjerg: 475.200 kr.

Der søges i udgangspunktet kun i den pulje, der er ansøger geografisk nærmest. "Nærhedsprincippet" vil blive benyttet som udvælgelseskriterium. Begrebet lokalområde er ikke nærmere defineret i VE-loven. En pejling er dog 4,5 km, som er den afstand, VE-loven benytter til at give fortrinsret til køb af vindmølleandele. Afstandsgrænsen beror på en vurdering af, hvem der mest påvirket af vindmølleopsætningen. Såfremt der indkommer flere ansøgninger om projektmidler, end puljen indeholder, kan Landsbyudvalget vælge at definere lokalområde-begrebet snævrere end 4,5 km. Omvendt er det ikke på forhånd udelukket, at projekter længere væk end 4,5 km kan være relevante. Sandsynligheden for at blive imødekommet er dog mindre. 

Projekter, der søger midler, skal have karakter af anlægsarbejder, der tilsigter at styrke de landskabelige eller rekreative værdier i de områder hvor vindmøllerne er opstillet. Derudover gives midler til afgrænsede og klart definerede begivenheder som f.eks. happenings, udstillinger eller temadage. Hvorvidt det enkelt projekt ligger inden for disse kategorier, vil Skive Kommunes administration afklare med Energinet.dk inden behandling i Landsbyudvalget. 

Skive Kommune har en god tradition for dialog og samarbejde med borgerne, hvilket ønskes videreført her. Borgere der er bosat og foreninger der er hjemmehørende i vindmølleområdernes nærområder, opfordres derfor nu til at indsende projektforslag. 

Perioden, hvor der indkaldes projektforslag fra nærområderne til de fire vindmølleområder, forløber frem til søndag d. 10. september kl. 23.58. Da fristen, på Energistyrelsens anbefaling, er blevet skærpet, anbefaler vi tidlig og løbende dialog med forvaltningen. Vi kan assistere med at vurdere projektet i forhold til ordningen, at få lavet en fyldestgørende projektbeskrivelse og få indsamlet og indsendt de nødvendige oplysninger.

Udvælgelsen af projekter til kommunens ansøgning til Energinet.dk vil ske på Landsbyudvalgsmødet d. 21. september og vil skulle godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Når Energinet.dk også har godkendt forslagene, kan projektet igangsættes. 

 

Some description

 

 

 

Publiceret 16-08-2017