Skive Kommune fik i december 2016 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Bådsgård Vig.

Formålet med vådområdet vil være at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejerne holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Projektområdet omfatter som udgangspunkt de arealer, der hører under Bådsgård-Lundø Landvindingslag og Hald-Hejlskov Landvindingslag - se kortet nedenfor.

Oversigtskort vådområde Nøreng

Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i august 2017, hvor der blev afholdt en besigtigelse med de lokale lodsejere. Herefter gik Rambøll, som er kommunens rådgiver i projektet, i gang med at gennemføre den tekniske del af undersøgelsen. Afhængigt af resultaterne af undersøgelsen, vil der blive fremlagt 1-3 forskellige forslag til, hvordan vådområdet kan etableres.

Når den tekniske forundersøgelse er færdig, følger en lodsejerundersøgelse. Lodsejerundersøgelsen omfatter møder med alle lodsejere, hvor vi gennemgår projektforslagene og muligheder og konsekvenser for den enkelte lodsejer, herunder muligheder for at sælge og bytte jord eller få tilskud til jorden for at lade den indgå i projektet.

Seneste nyt

1. marts 2018

Der er indsamlet data og lavet undersøgelser i projektområdet i løbet af efteråret og vinteren 2017. Ud fra disse data er der lavet beregninger for kvælstofomsætningen på arealerne. Beregningerne har vist, at det kan blive svært at fjerne nok kvælstof til at overholde kravene for vådområdeprojekter.

Kvælstofomsætningen er lavest på de arealer, der hører under Bådsgård-Lundø Landvindingslag, og det er besluttet at tage disse arealer ud af projektområdet og arbejde videre med arealerne i Hald-Hejlskov Landvindingslag. For at fjerne nok kvælstof på denne del skal drænvand fra et lavere liggende område udenfor projektområdet ledes ud på terrænet i projektområdet. Med de nuværende drænforhold, kan det bliver nødvendigt at pumpe dette drænvand ind i projektområdet, og det vil vi gerne undgå. Vi vil derfor undersøge, om det der er teknisk muligt at medtage det lavere liggende område i projektet. 

7. juli 2017

Vi forventer, at undersøgelsen starter den 24. august 2017.

Tidsplan (revideret februar 2018)

Skive Kommune forventer, at den tekniske del af forundersøgelsen vil blive færdig i foråret 2018, og at lodsejerundersøgelsen bliver gennemført i sommeren 2018.

Det videre forløb

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Undersøgelse og eventuelle gennemførsel af projektet udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Publiceret 01-03-2018