Skive Kommune fik i november 2017 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Harre Nor. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Harre Vig og Limfjorden.

Projektområdet omfatter som udgangspunkt de arealer, der hører under Harre Vile Nor Pumpelag - se kortet nedenfor.

Oversigtskort vådområde Nøreng

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at vådområdet vil påvirke andre arealer end først antaget.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Lodsejerundersøgelsen kan udføres som individuelle møder med lodsejerne eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder. Det er ikke fastlagt endnu.

Seneste nyt

April 2018
Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i marts 2018 efter et opstartsmøde mellem Skive Kommune og rådgivervirksomheden Rambøll, som skal udføre forundersøgelsen.

I starten af april blev der afholdt informationsmøde for de involverede lodsejere. Her blev der præsenteret forskellige ideer og gennemgået muligheder og konsekvenser for lodsejerne.  

Rambøll arbejder nu den tekniske del af undersøgelsen, og det forventes at resultere i et til to forslag til, hvordan vådområdet kan etableres.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at den tekniske del af forundersøgelsen vil blive færdig i efteråret 2018, og at lodsejerundersøgelsen bliver gennemført i vinteren 2018/2019.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførsel af projektet udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Publiceret 05-04-2018