Baggrund

Skive Kommune fik i november 2011 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse for etablering af et vådområde ved Nøreng. Forundersøgelsen og de efterfølgende samtaler med lodsejere om de forskellige projektforslag blev gennemført i 2012-2013, og de viste, at det var muligt at gennemføre projektet, og at lodsejere generelt var positive overfor projektet.

I 2014 blev der søgt om og meddelt tilskud til gennemførsel af projektet. Det blev besluttet at gå videre med det projektforslag, der hedder Scenarie 1 i forundersøgelsesrapporten. Kort fortalt går det ud på at nedlægge et landvindingslag, så dræningen af arealet og pumpning af drænvand ud af området stopper. Det betyder, at der dannes en sø på en stor del af arealet. For at øge kvælstofomsætningen bliver der ledt en del af vandet fra Hinnerup Å ind i vådområdet gennem nogle rørindløb, som føres igennem diget, der adskiller vådområdet og Hinnerup å.    

Vådområdeprojektet bliver på i alt 147 ha, og det forventes, at kvælstoftilbageholdelsen i vådområdet bliver 18.200 kg N/år.

Oversigtskort vådområde Nøreng

Seneste nyt

Oktober 2017
Der er ikke sket så meget med projektet henover foråret og sommeren, blandt andet fordi der har været travlt med andre projekter.

I sensommeren blev der fundet en konsulent, der skal lave et såkaldt detailprojekt. Det blev Rambøll, der vandt opgaven, og de er gået i gang med arbejdet i uge 41.

Detailprojektet skal beskrive alle anlægsopgaverne i projektet. Man skal for eksempel finde ud af, hvor der skal ryddes bevoksninger, hvilke grøfter der skal fyldes, om der er jord i overskud eller underskud, hvordan ejendomme skal sikres mod en højere vandstand, hvordan vandet skal ledes ind og ud af Hinnerup Å og så videre.

Når detailprojektet er færdigt, skal der laves udbud på anlægsopgaven, og der skal meddeles de nødvendige tilladelse til at udføre projektet. 

Januar 2017
Der er gennemført en jordfordeling, som blev afsluttet i november 2016. Efterfølgende er landmålere gået i gang med at tilpasse matrikelgrænser efter aftalerne i jordfordelingen. 
I de kommende måneder skal Skive Kommune lave detailprojektering og tilladelser til projektet.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at vådområdet vil være færdigt i løbet af 2018. 

Finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Der er givet tilsagn om finansiering af både forundersøgelse og gennemførsel af projektet.

Publiceret 12-10-2017