Ifølge vandløbslovens § 69 må dyrkning, jordbehandling, plantning og terrænændring ikke foretages i en bræmme på 2 m langs de vandløb og søer i landzone, der er naturlige eller i Regionplanen er højt målsatte (A eller B målsatte vandløb og søer). Eneste undtagelse er lovligt rørlagte strækninger. Når Vandplanerne træder i kraft, gælder kravet for vandløb og søer, der har miljømålet ”god økologisk tilstand” eller ”godt økologisk potentiale”.

Kommunens bræmmehåndhævelse foretages med udgangspunkt i bræmmekortet, som du kan se, hvis du klikker i linkboksen herunder. Der kan forekomme naturlige vandløb som ikke er vist på kortet, da vi pt. ikke har kendskab til alle vandløb. Derfor er kortet vejledende. Kontakt Skive Kommune, hvis du er i tvivl. 

Link

Du kan se bræmmekortet på på Skive Kommunes Webgis. Kortet er vejledende.

Klik her

Hvad er formålet med 2 meter dyrkningsfrie bræmmer

Formålet med bræmmen er at beskytte brinken mod udskridning og derved mindske erosion, således at vandløbets evne til at aflede vand sikres og behovet for opgravning mindskes. En stabil brink sikrer samtidig gode fysiske forhold for fisk og smådyr.

Hvordan måles bræmmen

Bræmmen måles fra vandløbsbrinkens øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet og det flade terræn, som normalt kan jordbehandles.

Some description

Overtrædelse og håndhævelse af 2 meter bræmmer

Skive Kommune skal som vandløbsmyndighed føre tilsyn med, at 2 meter bræmmerne overholdes. Bliver kommunen opmærksom på overtrædelse af bræmmekravet, er kommunen forpligtiget til at indberette overtrædelsen til Direktoratet for FødevareErhverv, hvilket medfører en reduktion af landbrugsstøtten. Overtrædelse af vandløbslovens § 69 om bræmmer er desuden strafbart efter vandløbslovens §85. I grove eller gentagne tilfælde kan der derfor blive tale om politianmeldelse.

 

Link

Se Naturstyrelsens Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer

Klik her

 

Publiceret 03-01-2014