Glattrup Bæk, 7800 Skive - Klimaprojekt

Skive Vand A/S har fået tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandsspejl under udførelsen af et anlægsprojekt, hvor der etableres 3 regnvandsbassiner ved Glattrup Bæk mellem Ringvej Syd og Thorsvej i Skive. Anlægsperioden er planlagt til ca. 10 måneder. Grundvandsspejlet er i anlægsperioden tilladt sænket til ½ meter under bund af hver af de nye bassiner.

Klik her for at se tilladelsen.

Offentliggjort den 18. december 2018 - klagefrist den 15. januar 2019.

Midlertidig sænkning af grundvandsspejl v. Viborgvej, Skive

Skive Vand A/S har fået en midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandsspejl i Viborgvej mfl. i forbindelse med etape II af et separatkloakeringsprojekt.

Grundvandssænkningen ved etape II er planlagt at skulle ske ved pumpning via et sugespidsanlæg, der placeres i umiddelbar nærhed af planlagte nye regnvands- og spildevandsledninger i Viborgvej/Engvang. Sugespidsanlægget flyttes efter behov langs udgravningsfelterne. Oppumpet grundvand fra den midlertidige grundvandssænkning vil blive ledt til Skive Rensningsanlæg via eksisterende fælleskloak på strækningen.

Klik her for at se tilladelsen.

Offentliggjort den 8. januar 2019 - klagefrist den 5. februar 2019.

Durup Vandværk – nyt regulativ

Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune har den 15. januar 2019 godkendt forslag til nyt regulativ for Durup Vandværk.

Forslaget er lavet med baggrund i standardregulativ for vandforsyninger, der er udarbejdet af Miljøministeriet.

Det nye regulativ skal erstatte det tidligere regulativ for Durup Vandværk.

Regulativet er godkendt i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22.februar 2018 – Lov om vandforsyning m.v. § 55.

Forslag til regulativ kan fås ved henvendelse til 9915 6807 eller annn@skivekommune.dk.

Forslag til regulativ er i høring til den 15. februar 2019.

Skive Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 15. februar 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som ligger på https://naevneneshus.dk/

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Publiceret 18-01-2019