I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.  

 • Grynderupvej 30, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til 123 m² garage med udhus.
  Offentliggjort den 30. oktober 2019 - Klagefrist den 27. november 2019.
  klik her for at se tilladelsen

 • Furvej 32, 7800 Skive
  Landzonetilladelse til hal på 245 m².
  Offentliggjort den 1. november 2019 - klagefrist den 29. november 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Ottingvej 13, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til madpakkehus på 24 m² og en pausefold til heste. 
  Offentliggjort den 4. november 2019 - klagefrist den 2. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Saugstrupvej - Vium Mølleå
  Landzonetilladelse til friluftsfaciliteter med grusbelagt areal, bord-bænkesæt samt tøjringsbom.
  Offentliggjort den 5. november 2019 - klagefrist den 3. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen 

 • Dalagervej 27A, 7884 Fur
  Landzonetilladelse  til en skydebane 
  Offentliggjort den 6. november 2019 - klagefrist den 5. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen 

 • Bjergbyvej - matrikel 9t, Nissum By, Åsted
  Landzonetilladelse til sø på matrikel nr. 9t, Nissum By, Åsted, ved adressen Bjergbyvej 6, 7870 Roslev.

  Offentliggjort den 7. november 2019 - klagefrist den 5. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Lyby Møllevej 3, 7800 Skive
  Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende sommerhuse.
  Offentliggjort den 8. november 2019 - klagefrist den 6. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Vestervang 8A, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan til legalisering af parkerings-areal Offentliggjort den 8. november 2019 - klagefrist den 6. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Rudemøllevej 83, 7800 Skive
  Landzonetilladelse til udstykning af lagerhal
  Offentliggjort den 12. november 2019 - klagefrist den 10. december
  Klik her for at se tilladelsen

 • Teglværksvej 30, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til garage
  Offentliggjort den 13. november 2019 - klagefrist den 11. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Røgindvej 6, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til gashåndteringsanlæg
  Offentliggjort den 14. november 2019 - klagefrist den 12. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen 

 • Norvej  8A, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til bålhytte
  Offentliggjort den 18. november 2019 - klagefrist den 16. december 2019
  Klik her for at se tilladelsen

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 18-11-2019