Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

Skovrejsning - Jebjerg Bypark

Skive Kommune har truffet afgørelse efter § 21, stk. 1 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) om, at skovrejsningningsprojektet på matrikel nr. 18bd Jebjerg By, Jebjerg ikke er VVM-pligtig.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 28. oktober 2019 - Klagefrist udløber den 25. november 2019

Sallingsundvej 104, Harre, 7870 Roslev

Afgørelse om at etablering af solcelleanlæg ikke er omfattet af VVM-pligt.

Klik her for at se afgørelsen, klik her for at se ansøgning og klik her for at se kortbilag.

Offentliggjort den 21. november 2019 og klagefristen er 18. december 2019.

Publiceret 20-11-2019