Fredag d. 27. januar 2017 var der frist for indsendelse af ansøgning om aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet udløses af foreningsmedlemmer under 25 år og baserer sig også på antallet af timer det aktive medlem kan benytte sig af aktiviteten med instruktør(er) for sit kontingent. Hvis et medlem kan deltage i flere "aktiviteter" for samme kontingent, regnes det for en samlet aktivitet. En aktiv kan altså kun tælle med i de aktiviteter, vedkommende betaler et selvstændigt kontingent for.
Ved udregningen af aktivitetstimer, hvori der indgår overnatning (stævner, træningslejre, spejderaktiviteter mv.) værdisættes timerne til 1/3 af en normal aktivitetstime.

Benyt ansøgningsskemaet til at ansøge om aktivitetstilskud.

Bemærk, at skemaet indeholder flere ark, som kan udskrives. Antal ark vises nederst på skærmbilledet, når skemaet er åbnet.

Sammen med ansøgningen skal der ALTID indsendes revisionskrav.

Ansøgningsskema mailes til Marlene Sagi eller Karina Nør - se kontaktboks i siden, eller sendes til Skive Kommune, Kultur og Fritid, Torvegade 10, 7800 Skive, att: Fritid

 

Skiveordningen for 2012 varsles ændret

Med opsigelsen i 2016, kan ændringen træde i kraft fra 2018.

Skive Byråd opsiger Skiveordningen 2012 med henblik på i løbet af 2017 at kunne godkende en ny ordning for beregning af aktivitetstilskuddet til foreningsmedlemmer under 25 år.

Der stræbes fortsat efter at nå målsætning om, at Skive Kommune skal være den mindst bureaukratiske kommune i forhold til Kommunens folkeoplysende foreninger. Der arbejdes derfor for en forenkling af beregningsmodellen.

I den kommende tid vil forvaltningen i samarbejde med Skive Idrætssamvirke og Spejdersamrådet arbejde med en modernisering af Skiveordningen, således at en ny Skiveordning er klar til godkendelse i Skive Byråd hen på efteråret 2017.

CFR

Skive Kommune har i efteråret 2014 indgået en aftale med CFR, hvor alle kommunens folkeoplysende foreninger fremover skal indberette deres medlemstal én gang årligt. På den måde kan der føres statistik over antallet af medlemmerne i foreningerne og dermed er det muligt at se, om nye tiltag rent faktisk kan aflæses i medlemstallene.

Publiceret 21-12-2016