Skive Idrætssamvirkes indsatsområder for 2016 – 2018

 

• Frivillighed

Skive Idrætssamvirke (SIS) vil gerne være medvirkende til at mindske de administrative byrder, der ligger i foreningerne. Samtidigt ønsker Skive Idrætssamvirke at hjælpe foreningerne i rekrutteringen af kompetente ungdomstrænere gennem samarbejdet med Skive Kommunes fritidsmentor.

Målsætninger:

SIS vil søge eksterne samarbejder også udenfor kommunen, så Skive Kommune kan blive en af de mest enkle kommuner at være forening i.

SIS vil gøre det lettere at sidde i en foreningsbestyrelse. Dette skal blandt andet ske gennem bedre introduktion af SIS overfor nye bestyrelsesmedlemmer i SIS medlemsforeninger. Eksempelvis gennem en velkomst/introduktions mappe til nye bestyrelsesmedlemmer.

SIS vil styrke positionen som talerør for Skives idrætsliv ved, at øge inddragelsen af medlemsforeningerne i aktuelle lokalidrætslige spørgsmål. Eksempelvis gennem workshop og ad hoc arbejdsgrupper.

 

• Uddannelse af frivillige

SIS ønsker at understøtte de frivillige lederes kompetencer. Både via den kursusstøtte som SIS uddeler på vegne af Skive Kommune, men også ved at tilbyde kurser lokalt, som kan skabe netværk og styrke frivilligheden i idrætsforeningerne i Skive Kommune.

Målsætninger:

SIS vil arbejde for, at flere kurser afholdes lokalt således, at uddannelse af frivillige bliver let tilgængelig.

SIS vil fortsætte det gode samarbejde med Ungdomsskolen-Skive om at tilbyde kurser målrettet unge trænere/ledere og de frivillige voksne, som omgås bl.a. udsatte børn og unge i idrætsforeningerne.

 

• Drift af idrætsfaciliteter.

SIS vil sætte fokus på kommunens drift af idrætsfaciliteter således at denne også i fremtiden tilgodeser muligheden for et alsidigt idrætsliv i hele Skive Kommune.

Målsætninger:

SIS vil følge og i nogen grad understøtte Skive Kommunes deltagelse i IDAN og SDUs undersøgelse af ”fremtidens idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering”.

SIS vil sætte fokus på foreningernes brug af kommunens idrætsfaciliteter, og understøtte foreningerne i at udbyde aktiviteter, som henvender sig til nye målgrupper.

 

• Motion +

I 2015 afviklede SIS sammen med DAI, og med støtte fra Skive Kommune, projektet ”Motion plus – en vej til fællesskabet”. Formålet med projektet var, at skabe mulighed for at inaktive og ensomme borgere over 65 år får lettere adgang til Skive Kommunes idrætsforeninger, og det fællesskab som idrætsforeningerne tilbyder. Projektets fokus var at klæde udvalgte idrætsforeninger på til bedre at modtage og rumme nye medlemmer over 65 år. 65+ idrætten er lige så mangfoldig, som det øvrige idrætsliv, og tager man den demografiske udvikling i Skive Kommune i betragtning, så er gode tilbud til 65+ segmentet mindst lige så vigtigt, som øvrige grupper. Derudover kan netop denne gruppe også bidrage til den positive udvikling i resten af foreningen.

Målsætning:

SIS vil bygge videre på erfaringerne fra projekt ”Motion plus – en vej til fællesskabet”, og understøtte medlemsforeningerne i arbejdet med at skabe gode idrætstilbud til 65+ segmentet.

 

• Nye organiseringsformer.

SIS har i 2015 understøttet etableringen af Skive Streetsportsklub og Skive Streetsportcenter efter grundlæggende foreningsprincipper. Foreningens bestyrelse består af medlemmer i alderen 13 – 25 år, og der var kampvalg til samtlige bestyrelsesposter ved foreningens stiftende generalforsamling. SIS ser dette som et klart signal om, at de unge gerne vil foreningslivet som organiseringsform og mødested, men det skal ske på de unges præmisser, og med frihed til en mere fleksibel organiseringsform.

Målsætning:

SIS vil fortsat være nysgerrige på idrættens organiseringsformer, og spille en understøttende rolle i forhold til at sikre muligheden for et varieret idrætsudbud også udenfor de etablerede idrætsforeninger.

 

Områder hvor idrætten kan understøtte Skive Kommunes overordnede indsatser

 

• Sundhed og forebyggelse

SIS vil samarbejde med Skive Kommune om, at tænke foreningsidrætten ind i Kommunens forbyggende sundhedsindsatser. SIS mener, at foreningsidrætten i stor udstrækning kan bidrage til den forebyggende sundhedsindsats dette kunne bl.a. ske gennem et samarbejde med udgangspunkt i DIF og DGIs fællesvision ”Bevæg dig for livet”.

 

• Idræt er Rent liv

SIS vil arbejde for, at breddeidrætten bliver en mere integreret del af Skive Kommunes branding strategi Rent Liv. I Skive Kommune findes der nogle helt unikke muligheder for, at dyrke idræt og motion i naturen, og dette kan sagtens tydeliggøres mere.

Publiceret 07-01-2016