Skive Kommune får i 2016-2019 ca. 9.5 mio. kr. årligt fra den nationale værdighedsmilliard.

Pengene bruges til en række tiltag, som skal styrke indsatsen overfor ældre, bl.a. tilbud til demente og deres pårørende, øget omsorg og pleje af døende, bedre sygeplejeklinikker og indkøb af hjælpemidler/velfærdsteknologi.

I 2017 skal indsatsen styrkes yderligere. Udvalget for Social og Ældre har udpeget 3 tiltag, som udvalget foreslår at prioritere i 2017-2019:

Videreførelse af klippekortsordning i hjemmeplejen

Klippekortsordningen giver mulighed for, at de svageste modtagere af hjemmepleje, kan få ½ times ekstra hjemmehjælp om ugen. Det er op til den ældre, hvad tiden skal bruges til – det kan være sociale aktiviteter, en gåtur, et spil kort eller til praktisk hjælp.

Klippekortsordningen i hjemmeplejen har fungeret siden 2015, men udløber ved udgangen af 2016.

Det foreslås at afsætte 1.450.000 kr. årligt til ordningen i perioden 2017-2019 

Mad og ernæring

Underernæring og fejlernæring er udbredt blandt ældre og kan have mange forskellige årsager – såvel sociale som helbredsmæssige. Men sættes der ind i tide, med den rette indsats kan mange ældre hjælpes. En øget indsats ift. systematisk ernærings-screening skal sikre, at de ældre som er i risikogruppe tilbydes støtte og hjælp, fx øget støtte i måltidssituationen, ernæringsfaglig vejledning til den ældre og plejepersonalet m.v.

Det foreslås at afsætte 800.000 kr. årligt til indsatsen i perioden 2017-2019

Løft af plejecentre

Et synligt og tilgængeligt personale og en høj faglighed er afgørende for den kvalitet, ældre og pårørende oplever på plejecentrene. Dette skal styrkes, ved at alle plejecentre fremadrette skal have en centersygeplejerske. Centersygeplejersken skal være nøgleperson ift. at sikre beboerinddragelse og pårørendesamarbejde og også være faglig sparringspartner for kollegaerne på plejecentret.
Det foreslås at afsætte ca. 1.500.000-1.800.000 kr. årligt til indsatsen i perioden 2017-2019.

Publiceret 14-10-2016