Kompetenceløft af lærere og pædagoger er et centralt indsatsområde i folkeskolereformen. Det er et mål, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse.

I Skive Kommune er der udarbejdet en langsigtet og ambitiøs kompetenceudviklingsplan, hvor målsætningen er fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Kompetenceudviklingsplanen har en faglig fordybelse i folkeskolens fag for øje og skal sikre, at eleverne møder en undervisning af endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet og dermed udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

I skoleåret 2015-2016 afvikles i samarbejde med professionshøjskolen VIA University College og Læreruddannelsen i Skive eftervidereuddannelse i dansk 1.-6. klasse, matematik 4.-10. klasse, engelsk og tysk af i alt 70 lærere på særlig tilrettelagte hold for erfarne undervisere. I årene herefter er det de øvrige fag.

I de fag, hvor holdstørrelsen vurderes for beskeden, gennemføres uddannelsesforløbet som enkeltfag i form af tompladsordning under Åben uddannelse. Tompladsordningen udnytter undervisningen på den ordinære læreruddannelse.

Sideløbende med kompetenceudvikling i undervisningsfag uddannes et antal lærere til faglige vejledere. Disse skal fungere som ressourcepersoner for skolernes lærere inden for hvert af deres ansvarsområde. Modulet ”Faglig Vejledning i Skolen” vil sammen med 1-2 specifikke fagmoduler udgøre en hel vejlederuddannelse. Uddannelsesforløbet for faglige vejledere er tilrettelagt i samarbejde med VIA University College.

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation har doneret 5 mio. kr. til kompetenceplanen.

Praksisudvikling TEACH.dk

Udover undervisningsfagskompetence er der i samarbejde med konsulentvirksomhed Teach Aps planlagt et to årigt projekt for ledere, læringsvejledere, lærere og senere pædagoger om at understøtte det professionelle personales arbejde med synlige mål og målstyret læring.

Realisering af folkeskolereformens overordnede intentioner kræver en grundlæggende fornyelse af måden, hvorpå vi forstår og forvalter udvikling af vores skoler. Der ønskes med skoleudviklende initiativer at opbygge en fælles understøttende platform for udvikling af Kommunens samlede skolevæsen, med særlig fokus på udvikling af en undersøgende og lærende praksis for alle professionelle. Dette sker gennem forpligtende samarbejde, kommunikation og konkrete handling i forhold til at styrke læring og trivsel for alle elever.

Endelig tilrettelægger Skoleafdelingen kortere faglige kursusdage, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse. Der vil også være kursusdage, der understøtter lærernes professionelle arbejde med synlige mål og målstyret læring.

Publiceret 11-01-2016