Fra en tilfreds landsby til ”Danmarks lykkeligste by” – Breums rejse mod en mere positiv udvikling hjælpes på vej af områdefornyelsen Skive Kommune søgte i januar 2013 2 mio.kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Breum, og i juni 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reservation af 2 mio.kr. Beløbet forøges med Skive Kommunes eget bidrag på 4 mio.kr. Sammen med midler indsamlet af foreningen Breum 2020 er der i alt 6,25 mio.kr. til forbedringer i området.

Områdefornyelsen i Breum gennemføres over en 5-årig periode i årene 2014-2019.

Program for områdefornyelse
Forud for programfasen går en ideproces omkring tiltag som fx byforskønnelse og trafikforbedringer, som er varetaget af borgerne selv, og rækker helt tilbage til 2005. Efter tilsagn fra ministeriet, blev der afholdt borgermøde med omkring 130 deltagere, med områdefornyelsen som tema. På mødet meldte 40 personer sig til at arbejde videre med de forslag, der var indeholdt i ansøgningen og fremkommet på borgermøder.

Arbejdsgrupperne, Breum 2020 og Skive Kommune mødtes 3 gange i løbet af oktober og november 2013, og programmet for områdefornyelse i Breum er udarbejdet på grundlag heraf.

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Breum: 

Torve, pladser og opholdsarealer  

 • Pladsen ved Kulturcenter Østsalling
 • Strækning fra Kulturcenter Østsalling til Sundsøre Hallen
 • Modernisering af Festpladsen
 • Etablering af bynær skov 

 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger  

 • Aktivitetshus i tidligere bankbygning
 • Bevidstgørelse, branding, forskønnelse, skiltning, opdatering af hjemmeside
 • Unge/ældre-projekt om IT  

Særlige trafikale foranstaltninger  

 • Trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej
 • Breums centrum – Aakjærsvej, Skolevej, Klostervej og Fasanvej
 • Etablering af byporte med hastighedsdæmpende effekt
 • Sikker krydsning af Sdr. Allé ved Præstemarken
 • Sti rundt om Breum  

Aktuelt – hvor langt er vi?
Et af de store projekter i områdefornyelsen, trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej, er gennemført, og i sammenhæng hermed er der etableret byporte ved indkørslerne fra syd og nord. Breums centrum – Torvet – er fornyet med ny indretning, belægning, beplantning, udsmykning, bænke og andet byinventar.

Byens parkeringspladser ved boldbanerne og Kulturcenter Østsalling er renoverede med ny asfalt, kantsten, opstregning og træplantning.

Modernisering af Festpladsen pågår; der er anlagt ny legeplads til småbørn og kælkebakke, og blandt kommende tiltag kan nævnes nye grusstier og beplantning. I området udpeget til bynær skov, er der etableret regnvandsbassin, mens skovplantningen afventer museale undersøgelser.

I øjeblikket arbejdes der med udvikling af området mellem Breum Skole og Sundsøre Hallen. Området skal være et aktivitetsområde med byens børn og unge som de primære brugere, og skal indeholde en blanding af baner, legeredskaber, stiforbindelser og opholdsmuligheder i en landskabelig sammenhæng. Som optakt til arbejdet, har borgere fra Breum deltaget i en inspirationstur til udvalgte projekter i andre byer. 

Der er udarbejdet en helhedsplan for området mellem skolen og hallen, og de enkelte delprojekter vil blive sat i gang i 2017.

 

Publiceret 17-05-2016