De overordnede mål og visioner for områdefornyelsen i Hald er:
"...at gøre byen til et levende sted at være og komme til"

Skive Kommune udarbejdede i 2013 ansøgning om områdefornyelse i Hald i samarbejde med en projektgruppe bestående af repræsentanter for borgerne i byen. Ansøgningen blev indsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i januar 2014, og i april 2014 meddelte ministeriet tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse på 1 mio. kr. Skive Kommune bidrager med det dobbelte – 2 mio. kr. – så områdefornyelsens samlede budget er 3 mio. kr.

Områdefornyelsen i Hald afvikles over en 5-årig periode i årene 2015-2020.

Program for områdefornyelse
Som opstart på programfasen, blev der afholdt et velbesøgt borgermøde i Hald den 26.8.2014, hvor ca. 100 personer deltog. På borgermødet meldte 26 personer inkl. projektgruppen sig til at deltage i arbejdsgrupper. Borgerne fordelte sig i 3 arbejdsgrupper, som over 2 aftener i efteråret 2014 arbejdede med udvikling, konkretisering og prioritering af ideer til områdefornyelse i Hald i samarbejde med Skive Kommune og sbs Rådgivning. De prioriterede ideer indgår i indsatsområderne Byrum, Fællesrum og Trafikrum, som er yderligere beskrevet i Program for områdefornyelse i Hald. Programmet blev godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i maj 2015.

Indsatsområder

Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Hald:

Byrum -  Torve, pladser og opholdsarealer    

 • Hovedgaden - Ørslevklostervej fra købmanden til forsamlingshuset
 • Bytorv ved forsamlingshuset  

Fællesrum - Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 

 • Andel af nyt borgerhus eller renoveret forsamlingshus
 • Information, skiltning og branding

Trafikrum - Særlige trafikale foranstaltninger  

 • Hastighedsdæmpende tiltag, bla. træer, skilte, byporte mv.
 • Stier

Aktuelt - hvor langt er vi?  

Projektet for hovedgaden er færdiggjort i juni 2016. Det omfatter forbedring og forskønnelse af byrummet ud for Spar Købmanden, og der er udført følgende ændringer:

 • Hævet areal med belægning af betonsten på kørebane og færdselsarealer

 • Etablering af 4 p-pladser som kantstensparkering til erstatning for tidligere p-pladser foran Spar

 • 3 træer til markering af området og grønt element i byrummet

 • Indretning af forplads til Spar med bænk, træer og belysning

  I 2017-18 er der plantet træer til grønne byporte ved 3 af de primære indfaldsveje til Hald, Sdr. Hald Vej, Bådsgårdvej og Ørslevklostervej Vest. Byzonetavlerne er flyttet, så de sammen med træerne markerer overgangen mellem by og land. Byportene er forsynet med en effektbelysning, så de også er synlige i mørke.

  Hald Borgerhus erstatter det gamle forsamlingshus centralt i byen, som er nedrevet. Borgerhuset udgør byens nye samlingspunkt med mangfoldige muligheder for aktiviteter og foreningsliv, ligesom de fleksible rammer giver mulighed for større eller mindre forsamlinger. Områdefornyelsen har bidraget med midler til Hald Borgerhus. Borgerhuset og parkeringspladsen blev indviet i foråret 2018.

  I samarbejde med arkitektfirmaet Skaarup Landskab er der udarbejdet forslag til udformning af udearealer omkring det nye borgerhus. I forbindelse med områdefornyelsen realiseres et lille bytorv nord for borgerhuset, ud mod Ørslevklostervej – mens der er mulighed for lokalt at arbejde videre med de ideer, forslaget rummer, til udnyttelse af de øvrige arealer omkring borgerhuset.

  Bytorvet ved borgerhuset omfatter:

 • Grusplads mod Ørslevklostervej, der afgrænses af siddekant/ rampe i beton

 • Rundt bed med roser

 • Træer og beplantning på pladsen, og i bed mellem borgerhuset og vejen

 • Bænke

 • Fornyelse af fortov mod Ørslevklostervej

Det udføres i 2018.

I projektgruppen arbejdes der videre med stier og tiltag omkring information og branding.

 

Publiceret 19-04-2016