De overordnede mål og visioner for områdefornyelsen i Hald er:
"...at gøre byen til et levende sted at være og komme til"

Skive Kommune udarbejdede i 2013 ansøgning om områdefornyelse i Hald i samarbejde med en projektgruppe bestående af repræsentanter for borgerne i byen. Ansøgningen blev indsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i januar 2014, og i april 2014 meddelte ministeriet tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse på 1 mio. kr. Skive Kommune bidrager med det dobbelte – 2 mio. kr. – så områdefornyelsens samlede budget er 3 mio. kr.

Områdefornyelsen i Hald afvikles over en 5-årig periode i årene 2015-2020.

Program for områdefornyelse
Som opstart på programfasen, blev der afholdt et velbesøgt borgermøde i Hald den 26.8.2014, hvor ca. 100 personer deltog. På borgermødet meldte 26 personer inkl. projektgruppen sig til at deltage i arbejdsgrupper. Borgerne fordelte sig i 3 arbejdsgrupper, som over 2 aftener i efteråret 2014 arbejdede med udvikling, konkretisering og prioritering af ideer til områdefornyelse i Hald i samarbejde med Skive Kommune og sbs Rådgivning. De prioriterede ideer indgår i indsatsområderne Byrum, Fællesrum og Trafikrum, som er yderligere beskrevet i Program for områdefornyelse i Hald. Programmet blev godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i maj 2015.

Indsatsområder

Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Hald:

Byrum -  Torve, pladser og opholdsarealer    

  • Hovedgaden - Ørslevklostervej fra købmanden til forsamlingshuset
  • Bytorv ved forsamlingshuset  

Fællesrum - Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 

  • Andel af nyt borgerhus eller renoveret forsamlingshus
  • Information, skiltning og branding

Trafikrum - Særlige trafikale foranstaltninger  

  • Hastighedsdæmpende tiltag, bla. træer, skilte, byporte mv.
  • Stier

Aktuelt - hvor langt er vi?  
Delprojekt 1.1 – Hovedgaden er gennemført. Projektet omfatter forbedring og forskønnelse af byrummet ud for Spar Købmanden, med følgende ændringer:

  • Hævet areal med belægning af betonsten på kørebane og færdselsarealer
  • Etablering af 4 p-pladser som kantstensparkering til erstatning for tidligere p-pladser foran Spar
  • 3 træer til markering af området og grønt element i byrummet
  • Indretning af forplads til Spar med bænk, træer og belysning

Projektet er færdiggjort i juni 2016.

I 2017 er der plantet træer til grønne byporte ved 2 af de primære indfaldsveje til Hald, Sdr. Hald Vej og Bådsgårdvej. Byzonetavlerne er flyttet, så de sammen med træerne markerer overgangen mellem by og land. Byportene er forsynet med en effektbelysning, så de også synliggøres i mørke. En 3. byport ved Ørslevklostervej Vest er under forberedelse.

I projektgruppen arbejdes der videre med udformning af udearealer omkring det nye Hald Borgerhus. Her skal skabes et lille bytorv ud mod Ørslevklostervej med siddemuligheder og træer. Projektet forventes realiseret i løbet af 2018, efter færdiggørelsen af borgerhuset.
Områdefornyelsen bidrager også med midler til Hald Borgerhus.

 

 

 

Publiceret 19-04-2016