De overordnede mål og visioner for områdefornyelsen i Hald er:
"...at gøre byen til et levende sted at være og komme til"

Skive Kommune udarbejdede i 2013 ansøgning om områdefornyelse i Hald i samarbejde med en projektgruppe bestående af repræsentanter for borgerne i byen. Ansøgningen blev indsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i januar 2014, og i april 2014 meddelte ministeriet tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse på 1 mio. kr. Skive Kommune bidrager med det dobbelte – 2 mio. kr. – så områdefornyelsens samlede budget er 3 mio. kr.

Områdefornyelsen i Hald afvikles over en 5-årig periode i årene 2015-2020.

Program for områdefornyelse
Som opstart på programfasen, blev der afholdt et velbesøgt borgermøde i Hald den 26.8.2014, hvor ca. 100 personer deltog. På borgermødet meldte 26 personer inkl. projektgruppen sig til at deltage i arbejdsgrupper. Borgerne fordelte sig i 3 arbejdsgrupper, som over 2 aftener i efteråret 2014 arbejdede med udvikling, konkretisering og prioritering af ideer til områdefornyelse i Hald i samarbejde med Skive Kommune og sbs Rådgivning. De prioriterede ideer indgår i indsatsområderne Byrum, Fællesrum og Trafikrum, som er yderligere beskrevet i Program for områdefornyelse i Hald. Programmet blev godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i maj 2015.

Indsatsområder

Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Hald:

Byrum -  Torve, pladser og opholdsarealer    

  • Hovedgaden - Ørslevklostervej fra købmanden til forsamlingshuset
  • Bytorv ved forsamlingshuset  

Fællesrum - Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 

  • Andel af nyt borgerhus eller renoveret forsamlingshus
  • Information, skiltning og branding

Trafikrum - Særlige trafikale foranstaltninger  

  • Hastighedsdæmpende tiltag, bla. træer, skilte, byporte mv.
  • Stier

Aktuelt - hvor langt er vi?  
Delprojekt 1.1 – Hovedgaden er gennemført. Projektet omfatter forbedring og forskønnelse af byrummet ud for Spar Købmanden, med følgende ændringer:

  • Hævet areal med belægning af betonsten på kørebane og færdselsarealer
  • Etablering af 4 p-pladser som kantstensparkering til erstatning for tidligere p-pladser foran Spar
  • 3 træer til markering af området og grønt element i byrummet
  • Indretning af forplads til Spar med bænk, træer og belysning

Projektet er færdiggjort i juni 2016.

Under Delprojekt 3.1 er der i maj 2017 plantet træer til ”grønne byporte” ved 2 af de primære indfaldsveje til Hald, Sdr. Hald Vej og Bådsgårdvej. Byzonetavlerne vil blive flyttet, og der undersøges muligheder for at forsyne byportene med en effektbelysning.

I projektgruppen arbejdes der videre med programmets øvrige delprojekter.

 

 

Publiceret 19-04-2016