Jebjerg i forandring. Borgerne skal være bedre til at bruge byen – og byen skal være bedre at bruge.

I foråret 2015 ansøgte Skive Kommune Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelse i Jebjerg, og i august 2015 forelå ministeriets tilsagn om en reservation på 2 mio. kr. Skive Kommune bidrager med 4 mio. kr., så det samlede budget for områdefornyelsen er på 6 mio. kr. 

Områdefornyelsen i Jebjerg gennemføres over en 5-årig periode i årene 2016-2021. 

Program for områdefornyelse
På et indledende borgermøde afholdt den 21.1.2016, hvor der blev givet en orientering om områdefornyelsen, deltog ca. 110 personer. Efterfølgende meldte 18 sig til deltagelse i de tre arbejdsgrupper; ”Udvikling af byens ressourcer”, ”Byrum” og ”Det grønne element”. Sammen med en Koordinationsgruppe bestående af 4 borgere fra Jebjerg og deltagere fra sbs Rådgivning og Skive Kommune, har i alt 26 personer fortsat arbejdet med at prioritere og konkretisere forslag og ideer i arbejdsgrupperne. Arbejdsgruppemøderne er afholdt som 3 fyraftensmøder i februar-marts 2016, og forløbet ligger til grund for områdefornyelsesprogrammet. På et borgermøde i maj 2016 præsenterede arbejdsgrupperne programmets indsatsområder for byens øvrige borgere. 

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Jebjerg: 

Byrum

 •     Torve og pladser
 •     Byporte ved indfaldsveje
 •     Trafiksikkerhed og trygge skoleveje
 •     Byforskønnelse

Udvikling af byens ressourcer

 •     Aktivitetshus
 •     Aktivitetspulje
 •     Information og profilering

Det grønne element

 •     Beplantning i byen og byparken
 •     Stiforbindelser
 •     Område ved åen
 •     Bevægelse og udendørs fitness 

Aktuelt – hvor langt er vi?

Program for områdefornyelse i Jebjerg er godkendt af byrådet i juni 2016, og i august 2016 forelå godkendelsen fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Skive Kommune og Koordinationsgruppen i Jebjerg har derefter prioriteret hvilke delprojekter, der påbegyndes først:

Under Byrum arbejdes der med udarbejdelse af forslag til forbedringer og forskønnelse af de 3 udvalgte byrum; Vestergade ved Salling Natursti, Kirkegade ved parkeringspladsen og Østergade ved Sport og Event Centers parkeringsplads. Af disse er byrummet ved Østergade prioriteret til udførelse i 2017.

Af de trafikale projekter udføres forbedringer af T-krydset Kirkegade-Roslevvej-Østergade ligeledes i 2017.

Under Det grønne element er der udført udtynding af beplantningen og opsat nye bænke i Byparken. Der arbejdes videre med tiltag til forbedring af byparken, herunder bro over vandløbet. 

Under Udvikling af byens ressourcer er en ny lokal hjemmeside for Jebjerg under udarbejdelse.

 

 

 

Publiceret 19-04-2016