Jebjerg i forandring. Borgerne skal være bedre til at bruge byen – og byen skal være bedre at bruge.

I foråret 2015 ansøgte Skive Kommune Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelse i Jebjerg, og i august 2015 forelå ministeriets tilsagn om en reservation på 2 mio. kr. Skive Kommune bidrager med 4 mio. kr., så det samlede budget for områdefornyelsen er på 6 mio. kr. 

Områdefornyelsen i Jebjerg gennemføres over en 5-årig periode i årene 2016-2021. 

Program for områdefornyelse
På et indledende borgermøde afholdt den 21.1.2016, hvor der blev givet en orientering om områdefornyelsen, deltog ca. 110 personer. Efterfølgende meldte 18 sig til deltagelse i de tre arbejdsgrupper; ”Udvikling af byens ressourcer”, ”Byrum” og ”Det grønne element”. Sammen med en Koordinationsgruppe bestående af 4 borgere fra Jebjerg og deltagere fra sbs Rådgivning og Skive Kommune, har i alt 26 personer fortsat arbejdet med at prioritere og konkretisere forslag og ideer i arbejdsgrupperne. Arbejdsgruppemøderne er afholdt som 3 fyraftensmøder i februar-marts 2016, og forløbet ligger til grund for områdefornyelsesprogrammet. På et borgermøde i maj 2016 præsenterede arbejdsgrupperne programmets indsatsområder for byens øvrige borgere. 

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Jebjerg: 

Byrum

 •     Torve og pladser
 •     Byporte ved indfaldsveje
 •     Trafiksikkerhed og trygge skoleveje
 •     Byforskønnelse

Udvikling af byens ressourcer

 •     Aktivitetshus
 •     Aktivitetspulje
 •     Information og profilering

Det grønne element

 •     Beplantning i byen og byparken
 •     Stiforbindelser
 •     Område ved åen
 •     Bevægelse og udendørs fitness 

Aktuelt – hvor langt er vi?

Program for områdefornyelse i Jebjerg er godkendt af byrådet i juni 2016, og i august 2016 forelå godkendelsen fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Skive Kommune og Koordinationsgruppen i Jebjerg har derefter prioriteret hvilke delprojekter, der udføres først.

Under temaet Byrum arbejdes der i samarbejde med byplan- og landskabsarkitektfirmaet Arkplan med forslag til forbedring og forskønnelse af de 3 udvalgte byrum; Vestergade ved Salling Natursti, Kirkegade ved parkeringspladsen og Østergade ved Sport og Event Centers parkeringsplads. Af disse er byrummet ved Østergade prioriteret til udførelse først, og er færdiggjort i december 2017. Formålet med projektet er at skabe synlighed til Sport & Event Center og byens grønne områder via et åbent, funktionelt og indbydende parkeringsområde med masser af grønt. Projektet omfatter:

 • Ændret vejadgang fra Østergade
 • Ny grusbelægning på pladsen og asfaltfelter til parkering
 • Cykel- og gangsti med forbindelse fra Østergade til Sport & Event Center
 • Ny trappe mellem parkeringsplads og Sport & Event Center
 • Bede med cortenstålkanter, beplantet med græsser og stauder
 • Træer til begrønning af byrummet
 • Ny belysning ved sti, parkering og som upligths
 • Et planlagt skateområde udgår i første omgang, men kan evt. udføres i en senere fase

Der arbejdes videre med de 2 øvrige byrum i 2018.

Af de trafikale projekter er der udført forbedringer af T-krydset Kirkegade-Roslevvej-Østergade i 2017, ligesom nogle af belægningsfelterne over Kirkegade er fjernet.

Under temaet Det grønne element er der udført udtynding af beplantningen, opsat nye bænke i Byparken og udskiftet tag på bålhytten. Der vil blive arbejdet videre med de grønne tiltag.

Under temaet Udvikling af byens ressourcer er en ny lokal hjemmeside for Jebjerg kommet op at stå, og udbygges løbende. Følg med i byens liv og arrangementer på http://jebjerg7870.dk

Publiceret 19-04-2016