Fra afvikling til udvikling. Selde blev landsbyen med kunst-profil

Efter ansøgning indsendt i januar 2010, fik Skive Kommune fra Socialministeriet i april 2010 tildelt reservation til programudarbejdelse for områdefornyelse. Tilsagnet omfattede 2 mio. kr., og Skive Kommune bidrager med 4 mio. kr. Derudover er der søgt LAG-midler for 2 mio. kr.

Områdefornyelsen i Selde gennemføres over en 5-årig periode i årene 2011-2016. Der er søgt fristforlængelse til 2017.

Program for områdefornyelse
Programfasen blev indledt med et velbesøgt borgermøde i august 2010, hvor 125 borgere deltog. På mødet fremkom en lang række forslag til indsatsområder. 27 personer deltog i den nærmere bearbejdning og prissætning af ideerne på 4 arbejdsgruppemøder, som blev afholdt i september – november 2010. Programmet blev derefter godkendt af både borgerne og Byrådet inden indsendelse til ministeriet.

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Selde: 

1.  Programskrivning og borgerinddragelse 

2.  Torve, pladser, opholdsarealer mv.

 • Bynær skov
 • Multibane
 • Tarzanbane
 • Adgangsforhold til den gamle sportsplads
 • Renovering af forpladsen ved Da Winti og en særlig plads ved Fur Landevej
 • Renovering af området mellem Fursund Skole og Selde Kirke 

3.  Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger

 •     Særlige boligsociale aktiviteter
 •     ”Grødemarksværksted”
 •     Kunstnerisk udsmykning
 •     Adgangsforhold ved Fursundhallen 

4.  Særlige trafikale foranstaltninger

 •     Stiforbindelser i og omkring Selde
 •     Forskønnelse af hovedgaden, samt information og skiltning
 •      Særlige trafiksikkerhedsforanstaltninger

Aktuelt – hvor langt er vi?
Rigtig mange af områdefornyelsens indsatser i Selde er gennemført. Der er plantet bynær skoleskov, og i tilknytning hertil inddraget en gammel tømmerlade med omkringliggende arealer til fælles brug for by og skole. Der er skabt stiforbindelser rundt om og internt i byen, bla. ”Champagnestien” med forbindelse mellem kirken og hallen. Ved Fursundhallen er der udført asfaltarbejder og etableret multibane, ligesom pladsen mellem skolen og kirken er blevet renoveret med ny belægning.

Ud for Da Winti er der udført fartdæmpning med en hævet flade, sammenhængende med pladsen Anton Rasks Plads, som er møbleret med udendørs ”stuemøbler”. Kunstnerisk udsmykning ses overalt i byen, og udvikles nu uafhængigt af områdefornyelsen.

Enkelte projektideer fra programmet har mistet aktualitet, og undervejs i forløbet har der i stedet vist sig andre muligheder, fx omkring anvendelse af Tømmerladen og udvikling af kunstprojekter.

I 2016 etableres plads med opholdsmulighed ved Fur Landevej. Forhaveprojektet er under udførelse i takt med at ejendomsejerne langs hovedgaden ønsker det.

De resterende projekter omfatter trafiksikkerhedsforanstaltninger, ny anvendelse af Mølletomten og diverse skiltning og information. Med udbetalingen af LAG-midler i sommeren 2016, kan projekterne blive gennemført i løbet af 2017.

 

Publiceret 17-05-2016