BAGGRUND

Skive Kommune og Skive Vand ønsker at gennemføre et fælles projekt, som omfatter en restaurering af det bynære vandløb Glattrup Bæk. Projektet er søsat for at minimere de oversvømmelser, der flere gange om året plager de omkringliggende boliger. Skive Kommune og Skive Vand ønsker at udnytte bækkens potentiale i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, og vil åbne området op, så hele byen får gavn af stedets naturværdier.

Teknisk Forvaltning har lagt et budgetønske ind til 2018, der skal finansiere Skive Kommunes andel i projektet. Der er derfor under denne forudsætning, at startskuddet til projektet nu lyder.

Ingeniørfirmaet EnviDan og landskabsarkitektfirmaet LABLAND architects er netop blevet udpeget som rådgivere på projektet. Rådgivningsteamet skal i tæt samspil med Skive Kommune og Skive Vand viderebearbejde det projektforslag, der blev udarbejdet af Orbicon i 2016.

 

VISIONEN

Der tages inden for den nærmeste fremtid hul på udarbejdelsen af en plan for Glattrup Bæk. Planen skal klimasikre området og udnytte vandet, som et livsgivende element, til at skabe rekreative områder for læring, bevægelse og fordybelse langs bækken – med dyb respekt for områdets nuværende naturværdier.

Visionen er at skabe en samlet blå fortælling fra Ringvej Syd til Thorsvej med regnvandsbassiner og et slyngende bækforløb. Sammenkoblingen af bæk og bassiner skal skabe en stærk landskabelig oplevelse, hvor mødet og dialogen med vandet vil skifte undervejs. Variationerne spænder fra store flade områder, der oversvømmes hurtigt, til små odder, som skal give de besøgende en oplevelse af at ‘træde ud i’ vandet. Omkring bækken og regnvandsbassinerne etableres stisystemer, der sikrer tilgængelighed til og i området. Helt mod syd placeres overskudsjordet, der danner et udsigtspunkt med udsyn over området. Det resterende overskudsjord kan anvendes på det tidligere lossepladsareal øst for Glattrup Bæk til etablering af et rekreativt aktivitetslandskab.

 

DE NÆSTE SKRIDT

Der arbejdes lige nu på at færdiggøre den endelige plan for omdannelsen af området og relevante entreprenører er blevet indbudt til at give bud på arbejdet med omdannelsen.

Det forventes at selve projektet med omlægning af bækken og landskabsbearbejdningen påbegyndes og færdiggøres i løbet af 2019. 

 

Det sker lige nu

Museum Salling vil i løbet af efteråret 2018 grave i området. Museet vil grave forud for selve projektet med omdannelsen af området. Du vil derfor kunne se og høre lidt maskiner i området i løbet af denne periode.

Publiceret 27-06-2017