Borgermøder vedrørende separatkloakering


I spildevandsplanen er rammerne for kommunens administrative opgaver på spildevandsområdet samlet. Det drejer sig primært om tilladelser til nedsivning af spildevand, nedsivning af regnvand, varsling og påbud om separering og kloakering samt udledningstilladelser fra regnbetingede udløb. 

Spildevandsplanen beskriver kommunens håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede områder.

Spildevandsplanen er bindende for Skive Vand A/S’ administration af spildevandsområdet. Det er kommunen, der fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, mens det er Skive Vand A/S, der fastlægger hvilke af de eksisterende fælleskloakerede kloakoplande, der skal separatkloakeres.

I forbindelse med områder der er udpeget til separatkloakering bliver der afholdt borgermøder som omhandler information om de forskellige projekter

Klik her for at læse om de afholdte borgermøder i 2017:

Borgermøde vedrørende Brårupvej,  Skjoldborgs Vej m.fl. 

Borgermøde vedrørende Hviltfeltsgade

Borgermøde vedrørende Rimmervej og Risumvej

Borgermøde vedrørende Højslev Viborgvej, Rolighedsvej m.fl.

Publiceret 24-04-2018