Generelt om nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvand fra tagflader og veje betegnes ofte som LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). 

Skal man søge om tilladelse til at nedsive sit regnvand? 

I lov om miljøbeskyttelse fremgår det af kapitel 3, § 19, at "stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund", ikke uden tilladelse må: 

1) nedgraves i jorden  

2) udledes eller oplægges på jorden eller 

3) afledes til undergrunden 

Der skal altså søges og gives tilladelse til at nedsive eller udlede regnvand i henholdt til overstående lovgivning.

Opdeling i tag- og overfladevand

Da der er forskel på forureningsgraden af det afstrømmende regnvand, afhængigt af om det kommer fra tage, parkeringspladser, villaveje eller større veje, vil indkomne ansøgninger om nedsivning af regnvand blive inddelt i 3 grupper:

  • tagvand
  • vejvand ( stier, private veje, villaveje, tilkørselsveje og p-pladser til mindre end 20 biler) og 
  • vejvand ( hovedveje, motortrafikveje og p-pladser til mere end 20 biler).

Tagvand 

I Skive Kommune er der udlagt områder (herunder bl.a. OSD – Områder med Særlig Drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til vandværker), hvor grundvandet skal beskyttes ekstra godt. Ansøgninger om nedsivning i disse områder vil blive behandlet ud fra sagsspecifikke oplysninger som fx type overfladevand, mængde, placering – og udformning af anlæg, afstand til vandforsyning samt grundvandsstrømningen.

I OSD – Områder med Særlig Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker kan der ikke gives tilladelse til nedsivning i faskine, når det drejer sig om overfladevand fra indkørsler, samt overfladevand fra tagflader og/eller tagrender af bly, zink, kobber, stål med en zinkbehandling/-galvanisering eller tagpap. Her kan der alene gives tilladelse til nedsivning (infiltration) gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbed eller lignende.

Nedsivning i faskiner fra andre typer arealer og tagbelægning kan tillades i OSD-områder. Dog må overfladevand fra arealer der er sprøjtet med pesticider og fra tagflader der renses med algefjerner ikke ledes til nedsivning i faskiner.

Vejvand

Vejvand er mere forurenet end tagvand og det er vigtigt at fokusere på renseeffekten af de metoder, der benyttes til nedsivning af vejvand.

Regnvand kan være forurenet med stoffer fra det område, der afvandes (det kan fx være salt fra vintervedligeholdelse, sæberester fra bilvask, oliespild fra biler, tungmetaller og PAHér fra dækslid og udstødning, sprøjtemidler fra behandlede grønne områder eller jernbanearealer, næringsstoffer fra beplantede områder osv.) 

Ved dimensionering af renseløsninger til regnvand er det vigtigt, at man er opmærksom på, at kraftige regnskyl kan give store mængder vand på kort tid. Anlæggene skal derfor dimensioneres til at kunne håndtere disse vandmængder, så man undgår overbelastning af vandløb og gener i forbindelse med opstuvning af vand på terræn.

Sådan kommer du i gang:

  1. Undersøg om din jord er egnet til nedsivning. Din jord kan være uegnet til nedsivning på grund af forurening, højt grundvandsspejl eller jordbunden er uegnet. Man kan selv lave en infiltrationstest - klik her for at se hvordan. 

  2. Undersøg hvilken regnvandsløsning, der er bedst for dig. Du kan lave tørbassiner, regnvandsrender, vandhuller, regnbede eller etablere faskiner eller regnvandstønder. Klik her for at læse folder om forskellige løsninger

  3. Det er vigtig at overveje, om løsningerne har volumen nok til store regnskyl. Vær opmærksom på, hvor vandet vil løbe hen, når der kommer mere vand, end dine løsninger kan klare. Der må ikke være overløb til naboen! Du skal også overholde en række afstandskrav til dit hus og til skel, som er beskrevet i folderen her.
     
  4. Grundejer må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må grundejer ikke selv foretage til- og fra koblingen til det eksisterende kloaksystem 

Forundersøgelser og dimensionering   

LAR anlægget skal dimensioneres ud fra følgende kriterier:

• en 5 års regnhændelse (en dimensionsgivende gentagelsesperiode på min. 5 år) 

• årlig nedbørsmængde på min 750 mm

• en sikkerhedsfaktor på 1,3

• jordens hydrauliske ledningsevne, denne bestemmes vha. min 2 inflitrationstest 

• Grundvandsspejl pejles.

Informationspakke om regnvand

Informationspakke som også bliver udleveret på borgermøde vedrørende separat kloakering

Samlet materiale

Borgermøder vedrørende separatkloakering

Her kan du læse om de forskellige borgermøder vedrørende separatkloakering

Borgermøder vedrørende separatkloakering

Publiceret 30-01-2018