Spildevand i det åbne land

Spildevand fra ejendomme på landet er oftest ikke tilsluttet det offentlige kloaksystem. Spildevandet bliver typisk ledt til en septiktank, Trix-tank eller bundfældningstank.

Septiktanken / Trix-tank / Bundfældningstank
I tanken adskilles en del af det organiske materiale fra husspildevandet. Størsteparten af det adskilte bundfælles, mens en lille del flyder ovenpå (f.eks. fedt). Fra tanken ledes resten bort - oftest til sivedræn/-brønd, markdræn eller vandløb. I dag benævnes tanken som en bundfældningstank.

Bliver spildevandet renset tilstrækkeligt
En bundfældningstank alene er ikke længere tilstrækkelig rensning af husspildevand i det åbne land. Selvom, en del af det organiske materiale bundfældes eller flyder ovenpå, er der stadig en del organisk stof i spildevandet. Dette stof er opløst i spildevandet.

Ledes det organiske stof herefter til vandløb, vil nedbrydningen af det organiske stof bruge ilten i vandløbet og dermed forringe vandkvaliteten.

Udover organisk stof indeholder spildevandet bl.a. kvælstof og fosfor. Udledning af kvælstof og fosfor giver forøget mængde af alger i søer og fjorde. Når algerne dør og synker til bunden, forbruges ilten i vandet til nedbrydningen af de døde alger. Dette medfører iltsvind, hvor især bunddyr dør pga. iltmangel.
Den øgede tilførsel af organiske stoffer, kvælstof og fosfor fra husspildevandet kan dermed forstyrre den økologiske balance i naturen.

Publiceret 19-10-2016