Rensning af spildevand på landet

Hvorfor rense spildevandet på landet?
På miljøområdet er der gjort en stor indsats for at begrænse tilførslen af organisk materiale, samt kvælstof og fosfor til grundvand, vandløb, søer og fjorde.
Trods den store indsats, er der stadig vandområder, der ikke lever op til deres målsætning. En målsætning for et vandløb, er et udtryk for hvor rigt og varieret dyre- og plantelivet i vandløbet skal være.

Husspildevand fra ejendomme på landet kan være medvirkende til, at målsætningerne ikke opfyldes. Hvis udledning af spildevand fra ejendomme på landet er medvirkende til, at målsætningen i vandløb, søer og fjorde ikke opfyldes, kan Skive Kommune give påbud om forbedret rensning.

Bundfældningstanke er ikke i sig selv tilstrækkelig til at rense husspildevandet fra ejendomme på landet.

Spildevand/drikkevand
Nogle ejendomme på landet nedsiver husspildevand via sivedræn/-brønd eller direkte på jordoverfladen for tæt på egen eller nabos drikkevandsboring. Dette kan give problemer med drikkevandet.

Spildevand som ledes til sivedræn/-brønd siver ned til grundvandet. Drikkevandet indvindes fra grundvandet via boringer eller brønde, og hvis nedsivningen af husspildevand sker for tæt på indvindingsområdet, kan spildevandet forurene drikkevandet.

Udledning på jordoverfladen
Udledning af spildevand direkte på jordoverfladen er ikke tilladt, fordi det kan medføre smitte for mennesker og dyr.

Spildevandet indeholder smittebærende bakterier fra afføring, som kan forårsage sygdom hos mennesker og dyr, som kommer i kontakt med spildevandet på jordoverfladen.
Kommunen vil altid kunne stille krav om forbedret spildevandsrensning såfremt et spildevandsanlæg ikke er lovligt eller giver anledning til uhygiejniske forhold.

Publiceret 19-10-2016