Spildevandsplan 2017-2028 er vedtaget af Skive Byråd og planen beskriver Skive Kommune håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede områder. Spildevandsplanen er lavet af Teknisk Forvaltning og i samarbejde med Skive Vand A/S.

Driften og vedligeholdelsen af det offentlige spildevandsanlæg og ledningsnet varetages af Skive Vand A/S. Skive Vand A/S skal følge den planlægning indenfor spildevandsområdet, som der er fastlagt i Skive Kommunes spildevandsplan.

Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.


For almindelig beboelse deles spildevandet op i to områder:

  • Husspildevand, som er afløb fra køkken, bad og toilet.
  • Tag- og overfladevand som, er regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer.

Et område kan enten være fælleskloakeret, hvor husspildevand og regnvand løber i den samme ledning, og det hele ledes til renseanlæg. Eller det kan være separatkloakeret, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning. I sådanne tilfælde løber kun husspildevand til renseanlæg, mens regnvand løber til vandløb, sø eller fjord. Man har også mulighed for at vælge at nedsive sit tagvand på egen grund.

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland eller ændre et opland fra fælleskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for oplandet. Kommunen vil i de tilfælde udsende påbud til de ejendomme, der har tilslutningspligt, og man har derefter et år til at få arbejdet udført.

Publiceret 30-03-2017