Skive Kommune fik i december 2016 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Bådsgård Vig.

Formålet med vådområdet vil være at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejerne holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Projektområdet omfatter som udgangspunkt de arealer, der hører under Bådsgård-Lundø Landvindingslag og Hald-Hejlskov Landvindingslag - se kortet nedenfor.

Oversigtskort vådområde Nøreng

Den tekniske forundersøgelse igangsættes i august 2017, hvor der afholdes en besigtigelse med de lokale lodsejere. Herefter vil Rambøll, som er kommunens rådgiver i projektet, gennemføre den tekniske del af undersøgelsen. Afhængigt af resultaterne af undersøgelsen, vil der blive fremlagt 1-3 forskellige forslag til, hvordan vådområdet kan etableres. Vi forventer, at forslagene vil tage udgangspunkt i et område med en sø omkranset af våde og tørre enge.

Når den tekniske forundersøgelse er færdig, følger en lodsejerundersøgelse. Lodsejerundersøgelsen omfatter møder med alle lodsejere, hvor vi gennemgår projektforslagene og muligheder og konsekvenser for den enkelte lodsejer, herunder muligheder for at sælge og bytte jord eller få tilskud til jorden for at lade den indgå i projektet.

Seneste nyt

7/7 2017

Vi forventer, at undersøgelsen starter den 24. august 2017.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at den tekniske del af forundersøgelsen vil være færdig i slutningen af 2017 eller i starten af 2018 og at lodsejerundersøgelsen bliver gennemført i foråret 2018.

Det videre forløb

Når forunderøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Undersøgelse og eventuelle gennemførsel af projektet udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Publiceret 07-07-2017