Baggrund

Skive Kommune fik i oktober 2010 tilsagn om tilskud til at udføre en tekniske og ejendomsmæssig forundersøgelse for etablering af et vådområde ved Elkær. Forundersøgelsen og de efterfølgende samtaler med lodsejere om de forskellige projektforslag blev gennemført i 2010-2011, og de viste, at det var muligt at gennemføre projektet, og at lodsejere generelt var positive overfor projektet.

I 2014 blev der søgt om og meddelt tilskud til realisering af vådområdeprojektet. Kort fortalt går det ud på at nedlægge pumpelaget, så dræningen af arealet og pumpning af drænvand ud af området stopper. Det betyder, at der dannes en sø på en del af arealet.

Vådområdeprojektet bliver på ca. 40 ha, og det forventes, at kvælstoftilbageholdelsen i vådområdet bliver ca. 5.500 kg N/år.

Oversigtskort vådområde Elkær

Seneste nyt

Januar 2017
Der er gennemført en jordfordeling, som blev afsluttet i november 2016. Efterfølgende er landmålere gået i gang med at tilpasse matrikelgrænser efter aftalerne i jordfordelingen. 
I de kommende måneder skal Skive Kommune lave detailprojektering og tilladelser til projektet.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at vådområdet vil være færdigt ultimo 2018.

Finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Der er givet tilsagn om finansiering af både forundersøgelse og gennemførsel af projektet.

Publiceret 13-01-2017