Baggrund

Skive Kommune fik i november 2011 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse for etablering af et vådområde ved Nøreng. Forundersøgelsen og de efterfølgende samtaler med lodsejere om de forskellige projektforslag blev gennemført i 2012-2013, og de viste, at det var muligt at gennemføre projektet, og at lodsejere generelt var positive overfor projektet.

I 2014 blev der søgt om og meddelt tilskud til gennemførsel af projektet. Det blev besluttet at gå videre med det projektforslag, der hedder Scenarie 1 i forundersøgelsesrapporten. Kort fortalt går det ud på at nedlægge et landvindingslag, så dræningen af arealet og pumpning af drænvand ud af området stopper. Det betyder, at der dannes en sø på en stor del af arealet. For at øge kvælstofomsætningen bliver der ledt en del af vandet fra Hinnerup Å ind i vådområdet gennem nogle rørindløb, som føres igennem diget, der adskiller vådområdet og Hinnerup å.    

Vådområdeprojektet bliver på i alt 147 ha, og det forventes, at kvælstoftilbageholdelsen i vådområdet bliver 18.200 kg N/år.

Oversigtskort vådområde Nøreng

Seneste nyt

Januar 2017
Der er gennemført en jordfordeling, som blev afsluttet i november 2016. Efterfølgende er landmålere gået i gang med at tilpasse matrikelgrænser efter aftalerne i jordfordelingen. 
I de kommende måneder skal Skive Kommune lave detailprojektering og tilladelser til projektet.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at vådområdet vil være færdigt senest medio 2018. 

Finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Der er givet tilsagn om finansiering af både forundersøgelse og gennemførsel af projektet.

Publiceret 10-01-2017