Baggrund

Skive Kommune fik i december 2014 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse for etablering af et vådområde syd for Skive. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Forundersøgelse består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde, og dels en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejerne holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Projektområdet omfatter de arealer, der hører under Skive-Karup Å Landvindingslag og som er afgrænset af Koholm Å mod vest og Skive Å mod øst - se kortet nedenfor.

Oversigtskort vådområdeprojekt Skive-Karup Å

Den tekniske forundersøgelse gik i gang i foråret 2015, hvor der blev holdt møder med lodsejere og interesseorganisationer. Siden da har kommunens rådgiver undersøgt forskellige muligheder for vådområdet, og det er endt ud med, at der arbejdes på to forskellige scenarier. Begge scenarier resulterer i et område med en sø omkranset af våde og tørre enge. Forskellen på de to scenarier er primært, hvordan der føres vand ind i området. I det ene scenarie ledes der ca. 10 procent af vandet fra Skive Å ind i vådområdet igennem dræn i diget. I det andet scenarie ledes hele Koholm Å ind i vådområdet.

Når den tekniske forundersøgelse er færdig, starter vi lodsejerundersøgelsen. Lodsejerundersøgelsen omfatter individuelle møder med alle lodsejere, hvor vi gennemgår projektforslagene og mulighederne for jordbytte, jordslag eller tilskud for at lade jorden indgå i projektet.

Seneste nyt

16. juni 2017

Den tekniske undersøgelse er ved at være færdig. Der mangler stadig at blive afklaret nogle detaljer, så rapporten kan ikke offentliggøres endnu, men der er lavet en kort version, som kan findes i linkboksen nederst på denne side.

Lodsejerundersøgelsen sættes i gang i uge 25.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at forundersøgelsen vil være færdig i 2017. 

Når den er færdig, skal der tages stilling til, om projektet skal gennemføres. I den vurdering indgår bl.a. om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Publiceret 16-06-2017