Okkerloven administreres af kommunen. Kommunen kan afgøre sager, hvor tilladelse til dræning ikke kræver vilkår om rensning. Hvis kommunen mener, at der skal stilles vilkår om rensning af drænvandet for okker, eller at der skal gives afslag på tilladelse til dræning, sender kommunen deres indstilling til Miljøstyrelsen, som herefter træffer afgørelse om vilkår eller afslag.

Der er udpeget såkaldte okkerpotentielle områder. Inden for de okkerpotentielle områder, som er områder med okkerklasse 1, 2 og 3, må der ikke ske yderligere dræning af grundvandet uden forudgående konkret vurdering. Ansøgninger om dræning sendes til kommunen, og skal blandt andet indeholde jordbundsundersøgelse for det område, der ønskes drænet.

På Skive Kommunes WebGis, kan du se på kort, om der er okkerpotentielle områder på din ejendom. Du finder et link til kortet i linkboksen nederst på siden her.

Hvad er okker?

Okker farver mange af vore vandløb, søer og visse lavvandede fjorde røde, og det ødelægger livsbetingelserne for fisk og smådyr. Det er ikke giftigt, men det lægger sig som et lag på vandløbets bund og på de planter, der vokser i vandet. Desuden kvæler det fiskene og smådyrene, når det lægger sig som et uigennemtrængeligt lag på gællerne.

Okker er en jernforbindelse, hvis kemiske sammensætning er Fe(OH)3 + krystalvand. Okker dannes, når jordlag, der indeholder pyrit eller svovlkis (FeS2), afvandes ved dræning eller vandindvinding. Så længe svovljernet ligger nede i en våd, iltfri jordbund, f.eks. en våd eng, i en ådal eller dybt i bunden af en fjord, ligger det fast, fordi pyritten ikke kan opløses i vand.

Ved sænkning af grundvandstanden kommer der ilt ned til pyritten, hvorved svovl og jern skilles og strømmer ud med drænvandet hver for sig. Vandet kan blive meget surt, fordi svovlet ofte ender som svovlsyre. Jernet føres ud som usynligt, opløst jern (ferro-jern), så længe vandet fortsat er surt. Både det sure vand og det opløste jern er giftigt for fisk og smådyr. Når surheden bliver mindre, kan det sortfarvede ferro-jern iltes til rustrødt ferrijern (okker).

Du kan læse meget mere om okker i en pjece, som Ringkjøbing Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Herning Kommune og Holstebro Kommune har udgivet. Du finder pjecen på linket her nedenfor.

 

Publiceret 03-01-2014