De reviderede vandplaner var efterfølgende i 14 dages teknisk forhøring hos kommunerne i maj 2013, og Naturstyrelsen sendte derefter vandplanerne i fornyet offentlig høring i perioden 21. juni 2013 til den 23. december 2013.

De nye vandplaner svarer indholdsmæssigt grundlæggende til de vandplaner, der blev underkendt i december 2012. Der er dog foretaget rettelse af fejl i planerne, blandt andet som følge af den kvalitetssikring af karakteriseringen af naturlige/kunstige vandløb, som Naturstyrelsen igangsatte primo november 2012. Endvidere er grundvandsudpegninger opdateret med seneste viden. Naturstyrelsen har vurderet, at den fornyede høring bør omfatte vandplanforslagene i deres helhed.

Indtil høringsperioden af statens vandplaner har været gennemført, og planerne er blevet vedtaget i folketinget, er de tidligere regionplanretningslinjer gældende. Se regionplanretningslinjerne her.

Skive Kommune skal efter vedtagelse og offentliggørelse af vandplanerne udarbejde et forslag til en vandhandleplan, der beskriver, hvordan kommunen planlægger at gennemføre de indsatser, der er udpeget i vandplanen for Limfjorden (hovedvandopland 1.2).

 

Link

Læs om vandplaner på Naturstyrelsens hjemmeside

Klik herPubliceret 03-01-2014