Forundersøgelse i Krarup Møllebæk

Skive Kommune har i foråret 2018 igangsat en undersøgelse i den øverste del af Krarup Møllebæk. Formålet er at undersøge om der kan laves restaureringstiltag, som kan forbedre forholdene for fisk, smådyr og planter i vandløbet. Det kan f.eks. ske ved udlægning af groft materiale i vandløbet, genslyngning af udrettede strækninger eller ved at lave sandfang.

Vandløbet er blevet udpeget til undersøgelse i den statslige Vandområdeplan 2016-2021 til forbedring, da den pt. ikke lever op til kravet om at have en god økologisk tilstand for fisk. Det betyder at det er færre ørreder i vandløbet end man kan forvente.

Den strækning, der er udpeget, er vist med rødt på kortet nedenfor.

Vi forventer at forundersøgelsen kan færdiggøres i løbet af 2018. Når undersøgelsen er færdig, vil rapporten blive lagt ind på denne side.

Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger står i rimeligt forhold til effekten, skal Skive Kommune søge om tilskud til gennemførelse af projektet.

Forundersøgelse og eventuel realisering vil ske i dialog med berørte lodsejere. En vigtig del af forundersøgelsen er derfor en afklaring af lodsejernes holdninger og ønsker.

Undersøgelsen udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 11-03-2019