Forundersøgelse i Skindersmose Bæk

Skive Kommune har i foråret 2018 igangsat en undersøgelse i Skindersmose Bæk/Dront Møllebæk. Formålet er at undersøge, om der kan laves restaureringstiltag, som kan forbedre forholdene for fisk, smådyr og planter i vandløbet. Det kan f.eks. ske ved udlægning af groft materiale i vandløbet, plante træer, fjerne spærringer eller ved at lave sandfang.

Vandløbet er blevet udpeget til undersøgelse i den statslige Vandområdeplan 2016-2021 til forbedring, da den ikke lever op til kravet om at have en god økologisk tilstand for fisk. Det betyder, at det er færre ørreder i vandløbet, end man kan forvente.

Den strækning, der er udpeget, er vist med rødt på kortet nedenfor.

Vi forventer, at forundersøgelsen kan færdiggøres i løbet af 2018. Når undersøgelsen er færdig, vil rapporten blive lagt ind på denne side.

Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger står i rimeligt forhold til effekten, skal Skive Kommune søge om tilskud til gennemførelse af projektet.

Forundersøgelse og eventuel realisering vil ske i dialog med berørte lodsejere. En vigtig del af forundersøgelsen er derfor en afklaring af lodsejernes holdninger og ønsker.

Undersøgelsen udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 11-03-2019