Metoder til vedligeholdelsen

Vandløbenes planter beskæres i større eller mindre omfang, så vandet kan løbe frit. Typisk skæres en strømrende, der afleder det meste af vandet. Ved at efterlade planter i siderne og enkelte steder på bunden tilgodeses vandløbslovens krav om hensyntagen til de miljømæssige forhold.

Du kan se, hvornår de enkelte offentlige vandløb bliver vedligeholdt, hvis du klikker i linkboksen nederst på siden.

Grødeskæring

Beskæringen af planterne, også kaldet grødeskæring udføres manuelt med le, buskrydder/motorle eller maskinelt med grødeskæringsbåd og gravemaskine med mejekurv.

Planlægning af grødeskæringen

Grødeskæringen planlægges efter det pågældende vandløbsregulativ, plantevæksten, miljøet i vandløbene og forventede nedbørsmængder.

Oprensning af vandløb

Vandløbsmyndigheden foretager ikke oprensninger, før opmålinger har vist, at det lovede profil eller den lovede vandføring ikke kan overholdes ved almindelig grødeskæring.

Opgravning af sand- og slamaflejringer foretages med skovl, rendegraver eller gravemaskine. Eventuelle oprensninger sker normalt om efteråret. Træer og buske langs vandløbene beskæres, så vandet har frit løb. Affald tages op og bortskaffes.

Vedligeholdelse af rørlagte vandløb

Rørledninger vedligeholdes med spulinger og eventuelt rodskæringer efter behov. Hvis behovet for spuling eller rodskæring bliver større end, hvad der svarer til almindelig vedligeholdelse, kan vandløbsmyndigheden nægte at udføre vedligeholdelsen, indtil rørledningen er udskiftet eller omlagt, eller der er udført nødvendig rodskæring.

Der gøres opmærksom på, at omlægning af offentlige rørlagte vandløb ikke kan betragtes som reparation, men derimod som regulering. Det betyder, at der skal udarbejdes projekter med partsfordelinger til de, der har nytte af foranstaltningen, inden omlægningen kan gennemføres.

Vedligeholdelse 2019

Se hvornår de offentlige vandløb bliver vedligeholdt

Terminer 2019

Publiceret 01-05-2019