Sygesikring som efterlønsmodtager i udlandet

Hvis du modtager dansk efterløn og bosætter dig i et andet EU-land, Liechtenstein eller i Schweiz, kan du og dine familiemedlemmer i visse tilfælde bevare tilknytningen til den danske sygesikring og få ret til offentlige sundhedsydelser i dit nye bopælsland til udgift for Danmark efter reglerne i EU-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Gælder dog ikke, hvis du er sygeforsikret i bopælslandet, fordi du arbejder samtidig med, at du modtager efterløn fra Danmark.

Det er din A-kasse som vurderer, om du kan få din efterløn med til udlandet - derfor er det din A-kasse som kan råde og vejlede dig, hvis du overvejer at flytte til udlandet. Er du flyttet eller opholder du dig midlertidigt i udlandet har du pligt til at meddele dette til din A-kasse.

Du kan læse mere om reglerne på Borger.dk

 

Hvilken dokumentation skal jeg have med til tilflytningslandet?

Ved flytningen fra Danmark kan du anmode Udbetaling Danmark, International Sygesikring om en blanket E106, som du skal aflevere til sygesikringen i dit nye bopælsland. Blanketten bruges ikke i forhold til nordiske lande. Når du er registreret i sygesikringen i det nye bopælsland, har du ret til offentlige sundhedsydelser der.

Udbetaling Danmark, International Sygesikring kan kontaktes på telefon 7012 8081.

 

Midlertidigt ophold/ferie i Danmark efter flytning til udlandet

Du har også ret til alle offentlige sundhedsydelser i Danmark. Udbetaling Danmark kan udstede et særligt sundhedskort, som du skal vise, når du søger læge, tandlæge, hospital m.m. i Danmark. Det gælder også dine familiemedlemmer, hvis de er påført blanket E 106.

 

Midlertidigt ophold/ferie i andet land EU-land, Liechtenstein og Schweiz

Hvis du ikke allerede har et gyldigt blåt EU-sygesikringskort, kan du samtidig anmode Udbetaling Danmark om at udstede et blåt EU-sygesikringskort. Kortet anvendes, når du er på rejser uden for dit bopælsland og Danmark i et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz. Kortet dokumenterer, at du har ret til såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. ydelser, der bliver medicinsk nødvendige under rejsen, idet der tages hensyn til rejsens forventede varighed og ydelsens art.

Hensigten er, at det ikke skal være nødvendigt for dig at rejse til dit bopælsland før planlagt for at få en nødvendig behandling. Men du kan ikke rejse til et andet EU/EØS-land end Danmark med det formål at få en bestemt behandling.

Sundhedsydelser gives på samme vilkår som til offentligt sygeforsikrede i det pågældende land, hvor du aktuelt opholder dig. Hvis de sikrede i landet selv skal betale en andel af udgifterne til lægebehandling, hospitalsindlæggelse, medicin mv., gælder disse vilkår også for dig.

Sundhedsydelser kan alene søges hos en læge mv., der er tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen i det land, du opholder dig i.

Disse regler kan også gælde for dine familiemedlemmer, der derfor også skal anmode Udbetaling Danmark om et udstede et blåt EU-sygesikringskort.

Hvis du har brug for at vide mere om de forskellige regler kan du finde flere oplysninger på Borger.dk.

Publiceret 26-02-2018