Byfornyelse handler om renovering, istandsættelse og ombygning af nedslidte boliger og deres omgivelser, f.eks. forbedring af torve og pladser. Desuden blev der i Skive by i 2007 afsluttet et projekt for helhedsorienteret byfornyelse af den østlige del af Skive Bykerne.

Byfornyelse er således både en investering i mursten og i mennesker. Derfor er byfornyelsen et vigtigt instrument til at sikre fremtidens velfærd. Skive kommune har gennem de seneste 23 år gennemført et betydeligt antal projekter om bygningsfornyelse og friarealforbedring. 

Byfornyelsesloven omfatter følgende typer byfornyelse:

Bygningsfornyelse
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til bygningsfornyelse af utidssvarende private udlejningsboliger. Beslutningen kan omfatte vedligeholdelsesarbejder, forbedringsarbejder, nedrivning samt opførelsen af mindre tilbygninger til bad og toilet. Kommunalbestyrelsen kan desuden yde støtte til ejerboliger og andelsboliger som bebos af ejeren og som mangler tidssvarende opvarmning og wc.

Friarealer
Kommunalbestyrelsen kan for flere ejendomme træffe beslutning om at tilvejebringe fælles friarealer – herunder for ejendomme, der ikke indeholder beboelse, når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredsstillende opholdsarealer. Som udgangspunkt skal ejendommenE være opført før 1950. Beslutningen om at etablere friarealer kan omfatte følgende foranstaltninger: Rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal, etablering af affaldssorteringsstem.

Områdefornyelse
Med henblik på at styrke grundlaget for private investeringer kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder, som er udpeget til såkaldte byomdannelsesområder. Beslutningen skal gå ud på at iværksætte og koordinere foranstaltninger, der fremmer udviklingen i området.

Skive Byråd vedtog i 2007 et program for områdefornyelse af Søndergade-området i Skive. Velfærdsministeriet har efterfølgende godkendt programmet – og herunder at byfornyelsesprogrammet skal være gennemført inden for en frist på 5 år. Programmet omfatter følgende indsatsområder: Trafik, rekreative forhold, kulturelle og sociale forhold, bygningsfornyelse og friarealforbedring samt en arkitektonisk og rumlig genopretning. Gennemførelse af delprojekterne påbegyndes i 2009. Skive Kommune disponerer over en ramme på 10,5 mio.kr til områdefornyelsen.

Velfærdsministeriet meddelte i foråret 2008 tilsagn om en statslig refusion på 2,81 mio.kr. til områdefornyelse i Durup. Tilsagnet forudsætter, at Skive Kommune samtidig bruger 5,62 mio.kr. Desuden forventes det, at projektet støttes med andre midler. Programmet for områdefornyelsen skal sendes til Velfærdsministeriet primo 2009. Når Velfærdsministeriet har godkendt programmet skal dette være gennemført inden for en frist på 5 år.

Programmet vil indeholde følgende overordnede indsatsområder:
1. Trafik, stier, veje og parkering.
2. Grønne tiltag, rekreative tiltag.
3. Kultur, bolig, erhverv, bygningsfornyelse.

Byfornyelsesloven

Publiceret 10-03-2014