Færdselstavler
Skive Kommune forestår i samarbejde med politiet opsætning af godkendte færdselstavler på kommuneveje, og på private fællesveje i byzone. I praksis omfatter det advarselstavler, vigepligtstavler, forbudstavler, påbudstavler og oplysningstavler.  

Det tilstræbes, at der altid er den skiltning, som er nødvendig for trafikken, dog under hensyn til, at mængden af skilte ikke bliver for stor.  

Bliver du som trafikant opmærksom på behov for yderligere skiltning, kan du rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Herefter vil Kommunen i samarbejde med politiet vurdere forslaget.

Hvis du påkører et skilt eller andet vejinventar, kan du ligeledes rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, Park og Vej. 
 

Gadelys
Langs størstedelen af de kommunale veje, private fællesveje og parkeringspladser er der etableret gadebelysning.  

Vejene er belyst efter gældende regler, så trafikken kan afvikles sikkert, og bløde trafikanter trygt kan færdes på cykelstier og fortove.  

Der er opstillet ca. 12.000 gadelamper i Kommunen. Af økonomiske årsager sker der en reduktion i antallet af tændte lamper eller en sænkning af lysmængden i nattetimerne. Det betyder, at fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er der en reduktion af lysmængden.  

Der foretages regelmæssigt eftersyn af gadelysnettet for at sikre, at det er velfungerende. Ved fejl i gadebelysningen kontaktes nedenstående:

Fejlmelding af gadelys i Skive Kommune

Ved fejl der har sikkerhedsmæssig karakter eller ved større fejl (flere lamper uden lys), skal du ringe til vores døgnbemandede support på tlf. 7015 1560

FEJLMELDING AF GADELYS I SKIVE KOMMUNE

 

Publiceret 27-06-2016