Digital selvbetjening til byggeansøgningen via Byg og Miljø

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde:

  • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Erhvervsindvinding
  • Anmeldelse af olietank.

I højre side er der små videoer, hvor kan du få vejledning i, hvordan du bruger selvbetjeningsløsningen.

I boksen nedenunder er linket til Byg og Miljøportalen. 

Byg og Miljøportalen

Selvbetjeningsløsning for alle typer af byggesager og 7 typer af miljøsager.

Byg og Miljø

 

Trafik- og byggestyrelsen har udarbejdet informations opslag, som beskriver hvornår man skal gøre hvad hvis man evt. skal bygge nyt, lave tilbygning, ændre anvendelse.

 

Anmeldelse af byg og anlægsaffald

Hvis man ikke ønsker, at benytte Byg og Miljø portalens online løsning til anmeldelse af byg og anlægsaffald, kan man via pdf dokumentet nedenfor ansøge derom.

 

Servicemål for byggesagsbehandling 2015

Målsætningen er at leve op til servicemålene i 95 % af byggesagerne.

 

Anmeldelse af byggearbejde:

Det er et lovkrav at disse sager behandles inden for 2 uger + normal postforsendelse
Ansøger skal være opmærksom på at byggeriet holder sig inden for byggeretten i Bygningsreglementet fra 2010 (BR10).

Overskrides byggeretten er der tale om en byggesag, som kræver byggetilladelse og byggearbejdet må ikke påbegyndes før der foreligger en tilladelse fra kommunen.

Sagsbehandlingstiden påregnes til 6 uger. 

 

Byggetilladelser:

Sagsbehandlingstid på 6 uger.
Dette er under forudsætning af, at sagen er fuldt belyst fra ansøger og der er indhentet tilladelse fra eksterne myndigheder, for eksempel Naturstyrelsen ved overskridelse af strandbeskyttelseslinjer. 

Ved byggeri der kræver landzonetilladelse, skal der påregnes yderligere 4 ugers sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden indbefatter ikke eventuel forhåndsdialog, her regnes sagsbehandlingstiden fra modtagelse af korrekt udfyldt byggeansøgningsskema.

Kontakt byggesagsafdelingen enten via mail på tek@skivekommune.dk eller telefon 9915 5500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 19-01-2016