Her kan du anmelde ændringer på dit husdyrbrug efter anmeldeordningens jf. §§ 25-35.

Anmeldeordningerne gør det muligt at foretage visse ændringer og tiltag på landbrug, uden at der skal søges om en miljøtilladelse eller -godkendelse.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser, som skal være opfyldt, for at man kan anvende ordningen. Betingelserne sikrer, at det anmeldte ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab.

Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Herefter træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt projektet kan udføres under anmeldeordningen, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter husdyrlovens §§ 10, 11 eller 12.

Du kan læse mere om ordningen i Bekendtgørelse nr. 211 af 28/02/2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Følgende kan anmeldes (skemaer findes nederst på siden)

§ 25 - Halmlade, maskinhal, malkeanlæg/-stald eller korn-/foderlager 

§ 26 - Etablering, udvidelse eller ændring af ensilageplads eller ensilagesilo

 • Maks. 3000 m²
 • Skal placeres i umiddelbar nærhed af den eksisterende ejendom
 • Der må ikke foretages væsentlige terrænændringer
 • Der skal etableres afskærmende beplantning rundt om pladsen eller siloen

§ 27 - Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning

 • Møddingsplads maks. opbevaring fra 100 DE
 • Gyllebeholder maks. 4.000 m³
 • Skal placeres i umiddelbar nærhed af den eksisterende ejendom
 • Der må ikke foretages væsentlige terrænændringer
 • Der skal etableres afskærmende beplantning rundt om anlægget

§ 28 - Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd

 • Udvidelsen skal kunne henføres til én af følgende love/bekendtgørelser:
 • Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte
 • Lov om hold af heste
 • Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
 • Lov om hold af slagtekyllinger
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner

§ 29 - Skift mellem dyretyper

 • Der må kun skiftes indenfor, men ikke mellem de enkelte dyregrupper:
 • Svin: Slagtesvin, smågrise og søer
 • Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere
 • Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns og andre fjerkræ
 • Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr
 • Det er dog muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige dyregrupper

§ 30 - Emissionsorienteret produktionstilpasning

 • Gælder kun for husdyrbrug, der ikke har fået tilladelse eller godkendelse efter § 10, § 11 eller § 12 i husdyrloven. Ordningen ophører den 1. august 2017.

§ 31 - Emissionsorienteret produktionstilpasning

 • Kun for husdyrloven der er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrloven. Ordningen ophører den 1. august 2017.

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker

 • Kun for husdyrbrug der har en godkendelse efter § 11 eller § 12 i husdyrloven. 
 • Der sker ingen ændringer i dyreholdet.
 • Forureningen fra landbruget må ikke øges.
 • Der skal være minimum 100 meter til nærmeste nabo, byzone, naturområde m.v.

§ 33 - Naturafgræsning (max. 15 DE)

 • Afgræsning af naturarealer med ammekøer, okser, får, geder eller heste. De afgræssede arealer skal overvejende bestå af fredede, naturbeskyttede eller Natura 2000 områder.

§ 34 – Naturafgræsning (max 250 DE)

 • Afgræsning med max. 250 DE ammekøer, okser, får, geder eller heste. Dyrene skal gå ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende. De afgræssede arealer skal overvejende bestå af fredede, naturbeskyttede eller Natura 2000 områder.

§ 35 - Omlægning af svinehold til økologisk produktion

 • Anmeldelsen omfatter kun svinehold, der efter anmeldelsen er under grænserne i § 12 i husdyrloven. Der må som udgangspunkt ikke ændres på dyreholdets sammensætning og størrelse.

Alle kan se afgørelser

Alle afgørelser bliver annonceret på hjemmesiden med klagefrist. Udover lovens klageberettigede organisationer, er afgørelserne tilgængelige for alle borgere i klageperioden. Skive Kommune skal dog gøre opmærksom på, at klager kun bliver taget i betragtning, hvis den der klager har en væsentlig individuel interesse i sagen. 


Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2013

Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2014

Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2015 

Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2016

Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2017 

 

Publiceret 20-04-2017