Eksisterende dyrehold, der ikke udvides eller ændres, er fortsat reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Dog skal allerede miljøgodkendte husdyrbrug revurderes efter den nye lov, når deres retsbeskyttelse udløber.

Sagsbehandlingen afhænger af husdyrbrugets størrelse:

  • 3 - 15 dyreenheder - skal anmeldes
  • 15 - 75 dyreenheder - der skal søges om tilladelse
  • Mere end 75 dyreenheder - der skal søges om miljøgodkendelse
  • Arealgodkendelse
  • Pelsdyrfarme - her gælder der specielle grænser, se nedenfor

 

3-15 dyreenheder

- skal anmeldes.

For etableringer, udvidelser eller ændringer af dyrehold fra 3 – 15 dyreenheder (DE) skal der foretages en anmeldelse til kommunen, hvor nedenstående ansøgningsskema bedes udfyldt, underskrevet og fremsendt til Teknisk Forvaltning, Natur- og Miljø, Landbrugsgruppen. Der skal vedlægges oversigtskort over stald- og opbevaringsanlæg samt et kort over udbringningsarealer.


Link til skema til anmeldelse af landbrugsbyggeri
Link til skema til anmeldelse af dyreholdets størrelse (pdf-fil)
Landbrug med pelsdyr, se nedenfor.
 

15-75 dyreenheder

- der skal søges om tilladelse.

For etablering, udvidelse eller ændringer af dyrehold, der efter ansøgningen er fra 15 - 75 DE, skal du bruge ansøgningsskemaet, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også er en udførlig vejledning: Ansøgning om tilladelse.
 

Over 75 dyreenheder

- der skal søges om miljøgodkendelse.

Alle øvrige husdyrproduktioner der etableres, udvides eller ændres og som efter ansøgningen er på mere end 75 DE kræver en miljøgodkendelse.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.
 

Arealgodkendelse

Arealer, der ikke drives i samme CVR-nummer som et husdyrbrug, der er omfattet af husdyrloven, skal indgå i husdyrbrugets godkendelse, hvis der ansøges om at udbringe husdyrgødning på arealerne.

Et husdyrbrug, der søger godkendelse, kan afsætte husdyrgødning til trejdemandsarealer, altså arealer, som drives under et andet CVR-nummer end husdyrbruget. Trejdemandsarealerne skal i så fald indgå i husdyrbrugets ansøgning om godkendelse.

Hvis trejdemandsarealerne er følsomme, skal arealerne have en separat godkendelse inden der må modtages husdyrgødning fra det pågældende husdyrbrug. Ansøgning om arealgodkendelse skal ske via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.

Yderligere information om lovgrundlag, kortværk, m.m. kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Oversigt over hørings- og offentlighedsfaser for tilladelser og godkendelser.
 

Pelsdyrfarme

Der gælder særlige regler for pelsdyrfarme. Regler for placering og godkendelse af pelsdyrfarme samt for indretning og drift af farmens stalde og lagre står i bekendtgørelsen om pelsdyrfarme.

Landbrug med pelsdyr op til 3 dyreenheder (DE) skal anmeldes.
Landbrug med pelsdyr fra 3 til 25 DE, der ønsker at etablere, udvide eller ændre skal søge om tilladelse.
Landbrug med pelsdyr fra 25 DE og op, der ønsker at etablere, udvide eller ændre skal søge via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.

Der er lavet en vejledning til pelsdyrbekendtgørelsen, hvori reglerne for afstande til naboer og kravet om opsamling af gødning er præciseret.

Når det gælder opbevaring og anvendelse af gødning sker reguleringen efter de samme regler som gælder for husdyrbrug, der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der skal overalt på pelsdyrfarmen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium fastsatte retningslinjer for fluebekæmpelse.

 

Publiceret 14-03-2016