Vejledninger og orienteringer

Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen

Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere

Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning

Vejledning nr. 7/1993 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m.

Vejledning nr. 3/1994 om tilsyn med landbrug

Vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave

Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven

Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Vejledning fra 2004 om pelsdyrfarme

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)

Lugt

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Bekendtgørelser

Bek. nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 - affaldsbekendtgørelsen

Bek. nr. 1324 af 15. november 2016 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. - husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bek. nr. 467 af 23. maj 2016 - miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand

Bek. nr. 969 af 28. juni 2016 - autorisationsbekendtgørelsen - om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler

Bek. nr. 1574 af 12. december 2016 - bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen

Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen)

Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Bek. nr. 1459 af 7. december 2015 om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Andre relevante links

Fortolkningsspørgsmål i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen

Retningslinier for fluebekæmpelse

Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme

Landbrugets byggeblade og BAT-byggeblade

Miljøstyrelsens teknologiblade

 

Publiceret 08-03-2017