Vejledninger og orienteringer

Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen

Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning

Vejledning nr. 7/1993 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m.

Vejledning nr. 3/1994 om tilsyn med landbrug

Vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave

Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven

Vejledning om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Vejledning fra 2004 om pelsdyrfarme

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)

Lugt

Bekendtgørelser

Bek. nr. 916 af 23. juni 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug - husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 - affaldsbekendtgørelsen

Bek. nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. - husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 - miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand

Bek. nr. 969 af 28. juni 2016 - autorisationsbekendtgørelsen - om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler

Bek. nr. 965 af 13. juli 2017 - bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen

Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen)

Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Bek. nr. 1459 af 7. december 2015 om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Andre relevante links

Fortolkningsspørgsmål i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen

Retningslinier for fluebekæmpelse

Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme

Landbrugets byggeblade og BAT-byggeblade

Miljøstyrelsen - Oversigt over teknologiblade

 

Publiceret 06-11-2017