Godkendelsespligtige virksomheder


En række virksomhedstyper anses for at have en så stor påvirkning på miljøet, at de skal miljøgodkendes, før de etableres.

Det er således ikke tilladt, at etablere en godkendelsespligtig virksomhed uden miljøgodkendelse.
Der er i Skive Kommune ca. 80 godkendelsespligtige virksomheder. Det drejer sig f.eks. om større forurenende virksomheder, såsom, varmeværker, større møbelvirksomheder og affalds-behandlingsanlæg.
Teknisk Forvaltning skal inddrages i arbejdet med godkendelsespligtige virksomheder i tilfælde af:
etablering
udvidelse eller ændringer i produktionen
nedlæggelse af virksomheden

Før du går i gang
Inden du etablerer en godkendelsespligtig virksomhed, skal du søge Teknisk Forvaltning om miljøgodkendelse efter reglerne i "Godkendelsesbekendtgørelsen".

Hvilke oplysninger, der skal fremgå af ansøgningen, finder du i bilag 3 og 4 til "Godkendelsesbekendtgørelsen".
En eksisterende godkendelse skal evt. revideres, hvis virksomheden udvider eller ændrer sin produktion i et omfang, der giver anledning til øget eller ændret forurening. Du kan i bilag 1 og 2 til ovennævnte bekendtgørelse se, om din virksomhed eller aktivitet er godkendelsespligtig.

Efter modtaget ansøgning
På baggrund af oplysningerne i din ansøgning, vurderes virksomhedens produktion og aktiviteter og der udarbejdes en godkendelse med en række fastsatte vilkår/krav, som din virksomhed skal opfylde. Det er typisk krav til blandt andet støj, luft, spildevand og beskyttelse af jord og grundvand.
I nogle tilfælde, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte, typisk på baggrund af uhensigtsmæssig placering af virksomheden.

Virksomhedens retsbeskyttelse
Virksomheden har otte års retsbeskyttelse fra det øjeblik en miljøgodkendelse er meddelt. Dette betyder, at Kommunen ikke kan skærpe miljøkravene til virksomheden i dette tidsrum, medmindre der foretages udvidelser eller ændringer i produktionen, eller hvis ny viden gør det ønskeligt.

Tilsyn med godkendelsespligtige virksomheder
Skive Kommune fører jævnligt tilsyn med godkendelsespligtige virksomheder. I forbindelse med tilsynet bliver det kontrolleret, om virksomheden overholder de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

Borgeres ret til at klage over en miljøgodkendelse?
Det bliver offentliggjort, når en virksomhed er blevet miljøgodkendt, og hvis en borger eller andre har en væsentlig interesse i sagen, har de mulighed for at klage over miljøgodkendelsen inden for fire uger.
Du kan læse mere om klagemuligheder i Miljøbeskyttelsesloven.

 

Publiceret 09-01-2018