Udledningstilladelse


Hvis regnvand ikke kan nedsives, vil det som regel blive udledt til vandløb, sø eller til fjorden.

Ønsker man at udlede vand til en recipient (vandløb, sø eller lignende), skal kommunen ansøges om udledningstilladelse. Afhængig af hvor vandet stammer fra, kan der være forskellige forhold, der kan påvirke recipienten. Mængden af vand spiller en rolle og det samme gør indholdet af miljøfremmede stoffer.

Regnvand / tagvand

Regnvand, der falder på tage, veje og øvrige befæstede arealer, bliver i miljøbeskyttelseslovens forstand betragtet som spildevand. Skive Kommune skal derfor give tilladelse, når regnvand udledes til vandløb, søer og i fjorden. Udledningshastigheden kan have betydning for om der f.eks. opstår sandflugt i et vandløb, så i nogle tilfælde skal der etableres et forsinkelsesbassin.Ved udledning til vandløb skal udledningen udjævnes gennem bassiner for at undgå sandflugt. Hvis forsinkelsesbassinerne udformes rigtigt, giver de også en god rensning af regnvandet.

Grundvand

Der skal også søges tilladelse ved Skive Kommune til udledning af oppumpet grundvand til en recipient (vandløb, sø eller hav). Grundvand udledes f.eks. til vandløb i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning, og udover en stor mængde vand, kan grundvand f.eks. indeholde jernforbindelser, som til stor gene kan udfældes som okker, når de iltes ved udledning til vandløbet. 

Renset spildevand

Når kommunen giver tilladelse til f.eks. et minirenseanlæg eller et biologisk sandfilter, som begge udleder renset spildevand til en recipient, skal der også gives en udledningstilladelse. Den ene tilladelse er afhængig af den anden.

Ansøgning

For at ansøge om udledningstilladelse, udfyldes ansøgningsskemaet, der findes via linket til højre, og indsendes til Teknisk Forvaltning. Vi behandler ansøgningen ved en konkret vurdering af de lokale forhold. Retningslinjerne for dimensionering af forsinkelsesbassiner kan findes i Skive Kommunes Spildevandsplan.

Publiceret 04-05-2018