Ansøgning om udledningstilladelse for regnvand og oppumpet grundvand

Regnvand, der falder på tage, veje og øvrige befæstede arealer, bliver i miljøbeskyttelseslovens forstand betragtet som spildevand. Skive Kommune skal derfor give tilladelse, når regnvand udledes til vandløb, søer og i fjorden.

Der skal ligeledes søges tilladelse ved Skive Kommune til udledning af oppumpet grundvand og udledning af renset spildevand til recipient. For ansøgning om udledning af renset spildevand, henvises der til etablering af spildevandsanlæg under menuen Spildevand i det åbne land.

For at ansøge om udledningstilladelse, udfyldes ansøgningsskemaet, der findes via linket nedenfor, og indsendes til Teknisk Forvaltning. Teknisk Forvaltning behandler ansøgningen ved en konkret vurdering af de lokale forhold. 

Retningslinjerne for dimensionering af forsinkelsesbassiner kan findes i Skive Kommunes Spildevandsplan

Ansøgningsskema til udledning af overfladevand til recipient

Ansøgningsskema

Publiceret 26-01-2018