Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter:

 1. Målet for likviditeten i kommunen er, at 12 måneders likviditetsgennemsnit, som minimum skal svare til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 224 mio. kr. ultimo 2015
 2. Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på gennemsnitligt 50-60 mio. kr., årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag på lån og skattefinansierede anlæg
 3. Målet for skatterne er, at de i byrådsperioden 2014-2017 søges holdt i ro
 4. Målet for driftsudgifterne er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift overholder de rammer, som bliver aftalt mellem Regeringen og KL. Endvidere er målet også at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes i forhold til et merforbrug
 5. Målsætningen i Skive Kommune er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 40-50 mio. kr. over årene, da nytænkning og udvikling kræver investeringer
 6. Målet for den økonomiske styring er at sikre balance i økonomien
 7. Målet for den finansielle styring er for:
  • Formueplejen, at optimere afkastet på de likvide beholdninger indenfor rammerne af kommunens investeringspolitik
  • Gældspleje, at der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensynstagen til de finansielle risici Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt.
 8. Byrådet skal drøfte den økonomiske politik mindst én gang årligt

Publiceret 05-04-2017