Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2017

 • Økonomiudvalgets møde 24. januar 2017
 • Økonomiudvalgets møde 7. februar 2017
 • Økonomiudvalgets møde 21. februar 2017
 • Økonomiudvalgets møde 7. marts 2017
 • Økonomiudvalgets møde 21. marts 2017
 • Økonomiudvalgets møde 4. april 2017
 • Økonomiudvalgets møde 18. april 2017
 • Økonomiudvalgets møde 9. maj 2017
 • Økonomiudvalgets møde 23. maj 2017
 • Økonomiudvalgets møde 6. juni 2017
 • Økonomiudvalgets møde 20. juni 2017
 • Økonomiudvalgets møde 15. august 2017
 • Økonomiudvalgets møde 22. august 2017
 • Økonomiudvalgets møde 12. september 2017
 • Økonomudvalgets møde 3. oktober 2017
 • Økonomiudvalgets møde 24. oktober 2017
 • Økonomiudvalgets møde 7. november 2017
 • Økonomiudvalgets møde 20. november 2017
 • Økonomiudvalgets møde 12. december 2017

Se alle dagsordener/referater for 2017 i Politikerweb

Udvalgets ansvarsområde

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 8 af byrådets medlemmer.

- Skive Kommunes Styrelsesvedtægt Kapitel IV, § 11 siger følgende omkring økonomiudvalget:

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 8 af byrådets øvrige medlemmer. 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V. 
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn - og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. 
Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen, herunder udarbejdelse af forslag til kommuneplan, samt forestår en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget varetager den strategiske planlægning for Energibyen efter forudgående høring af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. 
Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af teknologianvendelse og udvikling samt har ansvaret for planer herom. 
Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af boligpolitik, herunder tilsyn med boligselskaber. 
Stk. 7. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af markedsføring, venskabsbysamarbejde, landsby- og landdistriktspolitik, borgerservicecenter, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, forsikringsforhold og indvendig vedligeholdelse, drift af kommunens bygninger, med tilhørende arealer, der er bestemt til anvendelse for administrative formål samt rådhusene og udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. 
Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om anlægsplaner og projekter vedrørende bygninger og anlæg inden for udvalgets område. 
Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42. 
Stk. 10. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Publiceret 13-02-2014