Hegn

Hegnet er en del af naboskabet - en fælles sag

Naboer kan normalt frit aftale, hvordan et hegn mellem deres ejendomme skal se ud, om det skal være en hæk eller et plankeværk olign. hvor højt det skal være mv. De kan også aftale, at der ikke skal være hegn. Der er dog visse undtagelser.

I lokalplaner eller tinglyste deklarationer, kan der være begrænsninger, som man skal overholde også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Hvis det ikke er muligt at blive enig med sin nabo, kan man anmode om at få foretaget et hegnsyn ved anvendelse af formular/blanket hertil som findes på nedenstående link Hegnsloven. Der er hjælp at hente i pjecen "Hegn og et godt naboskab" som kan findes på det nedenstående link Hegnsyn.

Bemærk, at påstanden skal være klart og præcist formuleret!
Eksempel:
- Forkert: Hegnsynet bedes se på hegnet til min nabo Hans Jensen og sige om ligusterhækken er for høj.
- Rigtig: Jeg ønsker Hegnsynets medvirken til at få ligusterhækken til min nabo, Hans Jensen, nedbragt til en højde på 1,80 m.


Henvendelse om hegnsyn skal ske til:

Hegnsynet
Skive Kommune
Att: Bjarke Thestrup Hansen
Torvegade 10
7800 Skive
Email: bya@skivekommune.dk
Tlf.: 99 15 55 22

Betaling
Det koster 1.806 kr. at indkalde Hegnsynet. Det er Hegnsynet, der afgør, hvem der skal betale vederlaget. Grundreglen er, at den, som hegnsynssagen går imod, skal betale vederlaget.

Fordeling af omkostninger ved skelforretning
Anmodning til Hegnsynet om omkostningsfordeling i forbindelse med skelforretning sendes ligeledes til ovenstående adresse.

Hegnsynets medlemmer:
Formand Kenneth Enggrob
Prior Poulsen
Keld Fausing

Publiceret 03-01-2014