Åstedsforretning ved Kåstrupvej

vedrørende erhvervelse af areal til virkeliggørelse af lokalplan 274, GreenLab – Erhvervsområde for genbrugsplads m.m.


Skive Byråd har på sit møde den 28. marts 2017 besluttet at søge et areal ved Kåstrupvej erhvervet ved ekspropriation for at kunne virkeliggøre lokalplan 274. Dette sker med hjemmel i Lov om planlægning §47. Gennemførelse (procedure) sker efter reglerne i ”Lov om offentlige veje” kap. 10.

Ekspropriationen vedr.:

Matr.nr 5x Næstild By, Oddense

Matr.nr. 5y Næstild By, Oddense

 

Der bliver afholdt åstedsforretning tirsdag, den 16. maj 2017 ved de berørte arealer.

 

Åstedsforretningen starter kl. 10.30.

 

Ejerne af de berørte ejendomme indvarsles ved brev.

 

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, rettighedshaver, panthaver eller lign. måtte have en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen, og som ikke er særskilt indvarslet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplan ligger til gennemsyn på Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive. Kontakt: Lone Knudsen, sekretariatschef - Byrådssekretariatet. Henvendelse pr. mail lknu@skivekommune.dk eller 9915 5515.

Publiceret 07-04-2017