Glattrup Bæk, 7800 Skive - Klimaprojekt

Skive Vand A/S har fået tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandsspejl under udførelsen af et anlægsprojekt, hvor der etableres 3 regnvandsbassiner ved Glattrup Bæk mellem Ringvej Syd og Thorsvej i Skive. Anlægsperioden er planlagt til ca. 10 måneder. Grundvandsspejlet er i anlægsperioden tilladt sænket til ½ meter under bund af hver af de nye bassiner.

Klik her for at se tilladelsen.

Offentliggjort den 18. december 2018 - klagefrist den 15. januar 2019.

Midlertidig sænkning af grundvandsspejl v. Viborgvej, Skive

Skive Vand A/S har fået en midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandsspejl i Viborgvej mfl. i forbindelse med etape II af et separatkloakeringsprojekt.

Grundvandssænkningen ved etape II er planlagt at skulle ske ved pumpning via et sugespidsanlæg, der placeres i umiddelbar nærhed af planlagte nye regnvands- og spildevandsledninger i Viborgvej/Engvang. Sugespidsanlægget flyttes efter behov langs udgravningsfelterne. Oppumpet grundvand fra den midlertidige grundvandssænkning vil blive ledt til Skive Rensningsanlæg via eksisterende fælleskloak på strækningen.

Klik her for at se tilladelsen.

Offentliggjort den 8. januar 2019 - klagefrist den 5. februar 2019.

Publiceret 08-01-2019