Der er meddelt følgende afgørelser:

Breum Vandværk – godkendelse af forslag til nyt regulativ.

Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune har den 9.oktober 2018 godkendt forslag til nyt regulativ for Breum Vandværk.

Forslaget er lavet med baggrund for standardregulativ for vandforsyninger, der er udarbejdet af Miljøministeriet.

Det nye regulativ skal erstatte det tidligere regulativ for Breum Vandværk.

Regulativet er godkendt i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22.februar 2018  – Lov om vandforsyning m.v. § 55.

Forslag til regulativ kan fås ved henvendelse til 9915 3654 eller biwi@skivekommune.dk.

Forslag til regulativ er i høring til den 9.november 2018.

Skive Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 9.november 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som ligger på https://naevneneshus.dk/

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

 

Publiceret 18-10-2018