Annoncering

Når Skive Byråd vedtager forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplaner, offentliggøres disse i høring på hjemmesiden under siden Høring. Forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plandata i Nyttige links.  Når Skive Byråd vedtager de enkelte planer endeligt, offentliggøres og annonceres dette via kommunens lokalplan- og kommuneplansportal, hvor de endelige planer også kan ses. Følg links nedenfor.

Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På nævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Klageportalen i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

 

Aktuelle annonceringer

Kommuneplan: Se annoncering af vedtagne kommuneplantillæg i Skive Kommunes Kommuneplan HER.

  Lokalplaner: Se annoncering af vedtagne lokalplaner i Skive Kommunes Lokalplanportal HER.

 

Publiceret 26-04-2016