I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.    

 • Hostrupvej 41, 7860 Spøttrup. Landzonetilladelse til shelters, multtoilet og træbro
  Offentliggjort den 26.09.2017 - Klagefrist den 24.10.2017
  Klik her for at se tilladelsen

 • Blegagervej 3, 7884 Fur -  Landzonetilladelse til 300 m² halvtag
  Offentliggjort den 26.09.2017 - Klagefristen den 24.10.2017
  Klik her for at se tilladelsen

 • Duruplundvej 6, 7870 Roslev - Landzonetilladelse til etablering af sø
  Offentliggjort den 26.09.2017 - Klagefrist den 24.10.2017
  Klik her for at se tilladelsen

 • Stårupgårdvej 18, 7840 Højslev – Landzonetilladelse til 2 skurer til heste
  Offentliggjort den 05.10.2017 – Klagefristen den 02.11.2017
  Klik her for at se tilladelsen

 • Ballingvej 12, 7800 Skive -Landzonetilladelse til 65m2 garage med 32m2 overdækket areal og 10m2 tilbygning til boligen. 
  Offentliggjort den 10.10.2017 - Klagefrist den 07-11-2017
  Klik her for at se tilladelsen

 • Søvejen 14, 7870 Roslev - Landzonetilladelse til husstandsmølle
  Offentliggjort den 12.10.2017 - Klagefrist fra d. 19.10.2017 til 16.11.2017
  Klik her for at se tilladelsen

 • Astrup Vig 75, 7870 Roslev - landzonetilladelse til delvis 1.sal på 11 m2 til sommerhus.
  Offentliggjort den 20.10.2017 - Klagefrist den 17.11.2017
  Klik her for at se tilladelsen

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse. 

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 20-10-2017