I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  

Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret    

Vester Hærup Strandvej 13, 7860 Spøttrup
Landzonetilladelse til opstilling af container
Offentliggjort: 16.05.2017 - Klagefrist: 19.06.2017
Klik her for at se tilladelse

Livøvej 26, 7870 Roslev
Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhus på 30m2
Offenltliggjort: 02.06.2017 - Klagefrist: 30.06.2017
Klik her for at se tilladelse

Sallingsundvej 94 7870 Roslev
Landzonetilladelse til 79m2 udhus og drivhus
Offentliggjort: 06.06.2017 - Klagefrist: 04.07.2017
Klik her for at se tilladelse

Vadumvej 25A, 7860 Spøttrup

Landzonetilladelse til arealoverførsel af matrikel 27 bc Rødding, Rødding By til matrikel 27aø Rødding, Rødding By.
Offentliggjort: 08.06.2017 - Klagefrist: 06.07.2017
Klik her for at se tilladelse

Hostrupvej 41, 7860 Spøttrup
Landzonetilladelse til etablering af to søer.
offentliggjort: 12.06.2017 - Klagefrist: 10.07.2017
Klik her for at se tilladelse

Kønsborgvej 16, 7884 Fur
Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til opsætning af sendestation til mobiltelefoni
Offentliggjort: 16.06.2017 - Klagefrist: 14.07.2017
Klik her for at se tilladelse

Tilladelserne er givet efter planlovens § 35, og kan påklages inden klagefristens udløb. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Publiceret 12-06-2017