I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.    

 • Hvidager 4, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til etablering af befæstet plads til opbevaring af container
  Offentliggjort den 8.02.2018 - Klagefrist den 8.03.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Vojelvej 9, 7884 Fur
  Lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af carport/udhus på 132 m².
  Offentliggjort den 9.02.2018 - klagefrist den 9.03.2018
  klik her for at se tilladelse

 • Ørslevklostervej 140,146,148, 7840 Højslev 
  Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra landbrugsjord til have og rekreative formål.
  Offentliggjort den 14.02.2018 - klagefrist den 14.03.2018

  klik her for at se tilladelse

 • Gl Skivevej 20, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til at opføre et orangeri på 90 m²
  Offentliggjort den 1. marts 2018 - klagefrist den 3. april 2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Granly 1, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til 600 m² holdeplads for biler 
  Offentliggjort den 2. marts 2018 - klagefrist den 30. marts 2018
  Klik her for at se tilladelse

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 01-03-2018