I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.  

 • Råkildevej 6, 7884 Fur
  Landzonetilladelse til etablering af hoppepude
  Offentliggjort den 26. august 2019 - klagefrist den 23. september 2019
  Klik her for at se tilladelsen.

 • Gammel Rønbjerg Vej , 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til maskinhus
  Offentliggjort den 28. august 2019 - klagefrist den 25. september 2019
  Klik her for at se tilladelsen.

 • Engelstskovvej 4, 7884 Fur
  Landzonetilladelse til nyt sommerhus på 112 m² og en carport med et indbygget depotrum på 28 m².
  Offentliggjort den 2. september 2019 - klagefrist den 30. september 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Mareholmvej 7, 7884 Fur
  Landzonetilladelse til et nyt sommerhus på 57 m².
  Offentliggjort den 4. september 2019 - klagefrist den 2. oktober 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Stårupvej 49, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til en garage på 180 m².
  Offentliggjort den 4. september 2019 - klagefrist den 2. oktober 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Bostrupvej 10A, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til kompressorstation  

  Offentliggørelse den 9. september 2019  – klagefrist den 7. oktober 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Tolstrupvej 8, 7800 Skive
  Landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækket areal på 150 m².
  Offentliggjort den 9. september 2019 - klagefrist den 7. oktober 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Lysenvej 34B, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til opførelse af bolig samt garage/udhus og overdækning
  Offentliggjort den 17. september 2019 - klagefrist 15. oktober 2019

  Klik her for at se tilladelsen

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 09-09-2019