I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.   

 • Furvej 29, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til ændret anvendelse i form af vandboring
  Offentliggjort fra den 25. februar 2019 - klagefrist den 26. marts 2019.
  Klik her for at se tilladelse


 • Nymøllevej 55, 7860 Rødding
  Landzonetilladelse, dispensation til skel og afgørelse efter husdyrloven til etablering af stald på 161 m² til heste. 
  Offentliggjort den 5. marts 2019 - klagefrist den 2. april 2019.
  Klik her for at se tilladelse

 • Fasanvej 21B, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til opførelse/udvidelse af skur på 72 m².
  Offentliggjort den 13. marts 2019 - klagefrist den 10. april 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Astrup Vig 63, 7800 Skive
  Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning på 25 m² til sommerhuset.
  Offentliggjort den 13. marts 2019 - klagefrist den 10. april 2019.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sallingsundvej 121, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse, legalisering af garage på 59m2
  Offentliggjort den 18. marts 2019 - Klagefrist den 15. april 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sundsørevej 4, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til opførelse af orangeri
  Offentliggjort den 19. marts 2019 - Klagefrist den 16. april 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Hemvej 3, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til lovliggørelse af 5 udhuse på i alt 165 m².
  Offentliggjort den 21. marts 2019 - klagefrist den 23. april 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Nørremarksvej 11, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til garage på 98 m².
  Offentliggjort den 21. marts 2019 - klagefrist den 23. april 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Grynderup Strand 18, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til shelter og muldtoilet
  Offentliggjort den 25. marts 2019 - klagefrist den 22. april 2019
  Klik her for at se tilladelsen

 • Skivevej 47 A, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til udstykning
  Offentliggjort den 25. marts 2019 - klagefrist den 22. april 2019
  Klik her for at se tilladelsen 

 

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 21-03-2019