I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.

 • Hejlskovvej 87, 7840 Højslev
  Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til statusændring af sommerhus til helårsbolig
  Offentliggjort den 12. maj 2020 - klagefrist den 9. juni 2020
  Klik her for at se afslag

 • Nymøllevej 70, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til opførelse af garage 84 m².
  Offentliggjort den 20. maj 2020 - klagefrist den 17. juni 2020.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sundsørevej 62, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til to kemitanke på Thise Mejeri
  Offentliggjort den 27. maj 2020 - klagefrist den 24. juni 2020.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Hemvej 1, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til lovliggørelse af fuglevoliere på 97 m².
  Offentliggjort den 27. maj 2020 - klagefrist den 24. juni 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sundsørevej 41, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til lovliggørelse af et sommerhus på 77 m² i stueplan og 40 m² 1. sal (uden kviste) samt et teknikrum på 38 m².
  Offentliggjort den 28. maj 2020 - klagefrist den 25. juni 2020
  Klik her for at se tilladelsen

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 28-05-2020