I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  

Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret   

Bjørnevej 25, 7800 Skive
56m2 overdækket terrasse til eksisterende jagthytte
Offentliggjort: 27.02.2017 - Klagefrist: 27.03. 2017
Klik her for at se tilladelsen

Nederby 25 7884 Fur
Bygning på 69 m2 indeholdende 29 m2 carport og 40 m2 redskabsrum
Offentliggjort: 02.03.2017 - Klagefrist: 30.03.2017
Klik her for at se tilladelsen

Ballingvej 94, 7800 Skive
Tilladelse til opsætning af sendestation til mobiltelefoni
Offentliggjort: 07.03.2017 - Klagefrist d. 04.04.2017
Klik herfor at se tilladelsen

Brønddal 2, 7860 Spøttrup
Tilladelse til etablering af regnvandsbassin
Offentliggjort: 13.03.2017 - Klagefrist d. 10.04.2017
Klik her for at se tilladelsen

Ørslevklostervej 58C, 7840 Højslev
Tilladelse til opførelse af sendestation til mobiltelefoni
Offentliggjort d. 16.03.2017 – Klagefrist d. 13.04.2017
Klik her for at se tilladelsen

Astrup Vig 65, 7870 Roslev
Tilladelse til sommerhus på 6m2 og udestue ændres til boligareal 15m2
Offentliggjort: 16.03.2017 - Klagefrist: 17.04.2017
Klik her for at se tilladelsen

Betrykvej 5, 7860 Spøttrup
Tilladelse til udvidelse af garage 100m2
Offentliggjort: 23.03.2017 - Klagefrist: 20.04.2017
Klik her for at se tilladelsen 

Styrhøjen 2, 7860 Spøttrup
Landzonetilladelse til skovrejsning
Offentliggjort: 23.03.2017 - Klagefrist: 20.04.2017
Klik her for at se tilladelse

Overmarksvej 94, 7840 Højslev
Landzonetilladelse til 107m2 tagetage
Offentliggjort: 23.03.2017 - Klagefrist: 20.04.2017
Klik her for at se tilladelse

Tilladelserne er givet efter planlovens § 35, og kan påklages inden klagefristens udløb. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Publiceret 23-03-2017