I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.    

 • Nederby 16, 7884 Fur - Landzonetilladelse  - ændret anvendelse fra udhus til boligareal
  Stueplan 66m2 samt 1. sal uudnyttet 34 m2
  Offentliggjort den 05.12.2017 - Klagefrist: 02.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Astrup Vig 49, 7870 Roslev
  Inddragelse af udhus og carport på 18 m2 til boligareal. Tilbygning til udhus 9 m2 samt overdækket areal 18 m2.
  Offentliggjort den 07.12.2017 - Klagefrist: 04.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Hedegårdvej 18, 7870 Roslev
  Garage 62m2 samt udestue på 11m2
  Offentliggjort den 07.12.2017 - Klagefrist: 04.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Astrup Vig 63, 7870 Roslev
  Garage og værksted på 65m2
  Offentliggjort den 07.12.2017 - Klagefrist: 04.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Pallesdamvej 21, 7840 Højslev
  Garage på 77m2
  Offentliggjort den 07.12.2017 - Klagefrist: 04.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Nautrupvej 19, 7870 Roslev
  Etablering af sø på ca. 4.500 m²
  Offentliggjort den 14.12.2017 - Klagefrist den 11.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Glyngørevej 36, 7800 Skive
  Etablering af sø på 1.300 m²
  Offentliggjort den 14.12.2017 - Klagefrist den 11.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Rudemøllevej 83, 7800 Skive
  Landzonetilladelse til opførelse af tørreri
  Offentliggjort den 15.12.2017 – Klagefrist den 19.01.2018
  Klik her for at se tilladelse
 • Hjerk Kirkevej, 7870 Roslev
  Etablering af sø på 2.600 m²
  Offentliggjort den 15.12.2017 - Klagefrist den 12.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

 • Råkildevej 1, 7884 Fur
  Legalisering af brændeskur 18 m2, drivhus 14 m2, samt 2 overdækkede
  arealer på henholdsvis 14 m2 og 15 m2
  Offentliggjort den 18.12.2017 - Klagefrist den 15.01.2018
  Klik her for at se tilladelse

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 18-12-2017