I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  

Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret   

Nørengvej 2, 7870 Roslev
Landzonetilladelse til etablering af sø
Offentliggjort: 28.03.2017 - Klagefrist: 25.04.2017
Klik her for at se tilladelse

Buksager 3, 7860 Spøttrup
Landzonetilladelse til opføre garage og udhuse på i alt 138m2
Offentliggjort: 03.04.2017 - Klagefrist: 01.05.2017
Klik her for at se tilladelse

Villaparken 140, 7860 Spøttrup
Landzonetilladelse til ridebane.
Offentliggjort: 06.04.2017 - Klagefrist: 04.05.2017
Klik her for at se tilladelse

Gammel Rønbjerg Vej 4, Gl. Rønbjerg, 7800 Skive 
Landzonetilladelse til etablering af sø  
Offentliggjort: 19.04.2017 - Klagefrist: 17. maj 2017 
Klik her for at se tilladelse

Sønder Lemvej 24, 7860 Spøttrup
Landzonetilladelse til ridebane
Offentliggjort: 25.4.2017 - Klagefrist: 23.05.2017
Klik her for at se tilladelse

Dølbyvej 138 7800 Skive
Landzonetilladelse til 117m2 garage og udhus
Offentliggjort: 24.04.2017 - Klagefrist: 22.05.2017
Klik her for at se tilladelse

Sæbyvej 3, 7870 Roslev
Landzonetilladelse til opførelse af 126 m² helårsbolig.
Offentliggjort: 25.04.2017 - Klagefrist: 23.05.2017
Klik her for at se tilladelse

Tilladelserne er givet efter planlovens § 35, og kan påklages inden klagefristens udløb. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Publiceret 25-04-2017