Natura 2000 planer og handleplaner

Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark, og 8 af disse ligger helt eller delvis indenfor Skive Kommune. På baggrund af Basis-analyserne udarbejdet af Staten, har Staten efterfølgende lavet Natura 2000 planer for alle 246 Natura 2000 området. Derefter har kommunerne, alene eller i fællesskab med nabokommuner udarbejdet Natura 2000 handleplanerne.

Basisanalyse  →  Natura 2000 plan  →  Natura 2000 handleplan.

I Natura 2000-planerne er der retningslinjer for, hvad der skal ske i de enkelte områder. På baggrund af disse retningslinjer har Skive Kommune udarbejdet en beskrivelse for indsatsprogrammet, der skal gennemføres lokalt.

Natura 2000 handleplanerne er vedtaget på Skive Kommunes byrådsmøde den 28. marts 2017.

Du kan se de enkelte Natura 2000-handleplaner, hvis du klikker i linkboksen nederst på siden.

Klagevejledning

Handleplanerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.

Klageberettiget er:

  • Miljø- og Fødevareministeren.
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  • Offentlige myndigheder.
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen er senest 4 uger efter handleplanerne er offentlig bekendtgjort. Handleplanerne er offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside den 20. april 2017. Klagefristen er derfor den 18. maj 2017.

Klager skal indsendes via digital klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Der er direkte link til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på Klageportalen, findes også på hjemmesiden, sammen med information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktion.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist, hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål

Hvis  afgørelserne ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter planernes offentliggørelse. 

Publiceret 20-04-2017