Ændring i byggelinjer ved Skive Å 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen på en kortere strækning langs med Skive Å. Tillige er skovbyggelinjen reduceret på en kortere strækning langs Krabbesholm Skov. 

Reduktionerne betyder, at beskyttelseslinjerne ikke er til hinder for, at lokalplan nr. 301 om nyt tennisanlæg kan realiseres.

Det er ikke muligt at påklage Miljøstyrelsens afgørelse, men afgørelsen kan indbringes for domstolene.

Klik her for at se Miljøstyrelsens afgørelse.

Publiceret 26-09-2019