Der er meddelelse tilladelse til vandværker for nylig.

Skive Kommune har givet Skive Vand A/S, Regionalvandværket tilladelse til etablering af en prøveboring med efterfølgende prøvepumpning på Gadekæret 22, Vejby, 7860 Spøttrup. Boringen placeres på matr.nr. 5æ Vejby By, Vejby.

Tilladelsen er givet efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21.Tilladelsen kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dato denne afgørelse er meddelt – dog senest den 18.april 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Tilladelsen kan ses på linket her

 

Publiceret 21-03-2017